4V-hankkeen lähtökohdat

4V-hankkeen tavoitteena oli edistää ja tukea yhteisöllisyyttä, osallistumista oman elinympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäämiseen sekä kestävää ja ympäristövastuullista elämäntapaa.


Yhteisöllisyys hankkeen toimintatapana

Yhteisöllisyys tarkoittaa ihmisten välistä vuorovaikutusta, yhdessä tekemistä,  keskustelua, kuuntelua ja välittämistä. Keskeistä yhteisöllisyydessä on osallisuus, eli kokemus yhteisön jäsenyydestä ja mahdollisuudesta olla rakentavasti mukana yhteisöllisissä prosesseissa.


Yhteisöllisyys vahvistaa kaikkia kestävän kehityksen ulottuvuuksia. Yhdessä tekeminen, osallistuminen ja paikallisiin asioihin vaikuttaminen edistävät vastuullisuutta omasta elinympäristöstä ja sen ihmisistä.  Yhteisöllisyys, joka antaa tilaa ihmisten yksilöllisyydelle ja moniarvoisuudelle, parantaa asuinalueen turvallisuutta ja tekee siitä viihtyisän ja elinvoimaisen.


Kestävää kaupunkiasumista

Kestävä kehitys merkitsee sitä, että nykyhetken tarpeet tyydytetään vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. (Brundtlandin komitean mietintö, 1987.) Kestävällä kehityksellä on neljä ulottuvuutta, ekologinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen. Näitä kaikkia pyritään tarkastelemaan samanaikaisesti.


4V-hanke tuki asukkaiden osallistumista oman lähiympäristönsä kehittämiseen sekä vauhditti kestävän kehityksen kasvatustyötä kouluissa, päiväkodeissa sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnassa.


Asumisessa ja asuinalueella kestävä kehitys näkyy esimerkiksi seuraavissa asioissa:

  • Ympäristönäkökohdat: Materiaaleja, energiaa ja vettä käytetään säästeliäästi, jätettä ja päästöjä tuotetaan mahdollisimman vähän ja maankäyttö on harkittua.
  • Sosiaaliset näkökohdat: Toimintaympäristö on tasa-arvoinen, terveellinen ja turvallinen,arki on sujuvaa ja mukavaa, sosiaalisia kontakteja on mahdollista luoda. Osallistumis- ja itsensä kehittämismahdollisuuksia on tarjolla.
  • Kulttuuriset näkökohdat: Asumisessa otetaan eri kulttuuritaustat ja paikallinen kulttuuri-identiteetti rikkautena huomioon luomalla yhteiset ja tasa-arvoiset säännöt.
  • Taloudelliset näkökohdat: Toiminta on pitkällä aikavälillä taloudellisesti kannattavaa ja yhteiskunnalle hyvinvointia tuottavaa sekä edistää työllisyyttä esimerkiksi hyödyntämällä paikallisia tuotteita ja palveluverkostoja.


Kasvatuksessa kestävä kehitys näkyy sekä arvoissa, toimintakulttuurissa että käsiteltävissä sisällöissä esimerkiksi seuraavasti:

  • Ympäristönäkökohdat: Materiaaleja, energiaa ja vettä käytetään säästeliäästi, jätettä ja päästöjä tuotetaan mahdollisimman vähän sekä huolehditaan lähiympäristöstä.
  • Sosiaaliset näkökohdat: Toimintaympäristö on tasa-arvoinen, terveellinen ja turvallinen. Kaikilla yhteisön lapsilla ja aikuisilla on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhteisiin asioihin. Ympäröivän yhteiskunnan kanssa tehdään yhteistyötä.
  • Kulttuuriset näkökohdat: Kulttuuriperinnön vaaliminen, monikulttuurisuus sekä yhteisöllinen toimintakulttuuri ovat toimintaympäristön arkea.
  • Taloudelliset näkökohdat: Hankinnat, liikkuminen sekä tilojen käyttö ja ylläpito suoritetaan taloudellisesti ja ekotehokkaasti. Huomioidaan omien kulutusvalintojen merkitys.

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä