Hankkeen toteutus

 

Toteuttajat

  • Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
  • Helsingin kaupunki
  • Espoon kaupunki
  • Vantaan kaupunki

 


Rahoittaja

Etelä-Suomen EAKR-ohjelma, toimintalinja Suurten kaupunkiseutujen kehittäminen.

 


Ohjausryhmä

Ohjausryhmä koostui hankkeen toteuttajien ja rahoittajien edustajista. Sen tärkeimpiä tehtäviä

oli ohjata ja seurata hanketta sekä valvoa hankkeen kulujen hyväksyvyyttä.

 


Pääsuunnitteluryhmät

Hankkeella oli kolme pääsuunnitteluryhmää, jotka kokoontuivat 2-4 kertaa vuodessa.

 

Aihepiirit olivat

  • kestävän kehityksen kasvatus
  • asukastyö
  • kestävä asuminen vuokrataloissa


Pääsuunnitteluryhmien tehtävinä olivat

  • Tukea ja suunnata hankkeen suunnittelua, toteuttamista ja tulosten juurruttamista
  • Auttaa hanketyöntekijöitä löytämään ajankohtaista ja tarpeellista tietoa sekä oikeat kontaktit kunnissa/sidosryhmissä, tarjota taustatukea; toimia solmukohtina hankkeen ja kunnan/sidosryhmien välillä
  • Tehdä tunnetuksi ja integroida jo olemassa olevia yhteisöllisyyttä ja kestävää kasvatusta ja kulutusta edistäviä toimintoja kunnissa

 

Pääsuunnitteluryhmiin kuului edustajia kaupungin eri toimialoilta sekä muista sidosryhmistä,

mm. asiantuntijajärjestöistä, asukasorganisaatioista, kouluista, päiväkodeista, nuorisotaloilta ja yrityksistä.


Kunkin pääsuunnitteluryhmän ympärille koottiin sähköpostilistat, joille ilmoittautuivat ne hallinnon ja sidosryhmien edustajat, jotka halusivat näin saada tiedoksi hankkeen kuulumisia, kommentoida suunnitelmia ja antaa vinkkejä.

 


Teemakohtaiset työryhmät

Käytännön työtä suunnitellaan ja edistetään erillisissä kunta- ja aihepiirikohtaisissa työryhmissä.

 

 

Suunnitelmat ja raportit4V-hankkeen arviointiPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä