Innostaminen ja palkitseminen järjestössä (pdf)


Avainsanat: osallisuus, järjestöt, vapaaehtoistyö, motivointi, johtaminen

Kenelle: järjestöille, yhdistyksille, yhteisöille ja asukastoimintaan


Tavoite

Saada vapaaehtoiset toimijat jaksamaan ja viihtymään tehtävissään sekä edistää toimijoiden ja sitä kautta toiminnan uudistumista.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Kannustetaan uusia jäseniä ottamaan vastuulleen luottamustehtäviä. Kiinnitetään huomiota aktiivisten toimijoiden jaksamiseen ja palkitsemiseen jo toimintasuunnitelmassa: järjestetään vuosittain erilaisia vapaaehtoisten toimijoiden jaksamista auttavia tapahtumia, kuten kokemustenvaihtotilaisuuksia, koulutuksia ja huviretkiä. Innostamalla myös uusia toimijoita ottamaan luottamustoimia hoitaakseen voidaan estää tehtävien
kasautumista vain muutamien aktiivien harteille


Toteuttaminen

Oman luonteen ja asenteiden lisäksi sitoutumista vapaaehtoistoimintaan lisää toiminnan antoisuus itselle esimerkiksi itsensä toteuttamisen ja oman hyvinvoinnin ylläpidon kautta. Myös halu auttaa ja antaa toisille on usein tärkeä motivaatiotekijä. Muita tärkeitä tekijöitä ovat sosiaalinen tuki, jatkuvuuden kokemukset sekä palaute, vuorovaikutus ja koulutus. (Yeung 2007, teoksessa Harju (toim.): Kansalaistoimintaan kätketty aarre.) Nämä tekijät kannattaa huomioida mietittäessä minkälaista toimintaa järjestetään aktiivitoimijoiden jaksamisen tueksi. Jäseniä voidaan innostaa aktiivisemmin mukaan pyytämällä heitä henkilökohtaisesti tiettyyn luottamustoimeen tai pyytämällä ehdotuksia sopivista henkilöistä. Tehtävän vastaanottamista helpottaa, jos toimenkuvan sisällöstä on tehty kuvaus ja mielellään myös karkea arvio vaadittavan työpanoksen määrästä (esim. tunteina viikossa tai kuukaudessa).


Resurssit

Tapahtumiin kannattaa valita yksi tai useampi henkilö, jonka vastuulla on työntekijöiden ja vapaaehtoisten hyvinvoinnista huolehtiminen. Myös koko järjestön luottamushenkilöiden joukkoon voidaan nimetä vapaaehtoisten hyvinvoinnin edistämisestä vastaava henkilö.


Kokemuksia

Helsingin yliopiston Ympäristötieteiden opiskelijat – Myy ry:n perinteenä on, että uusi hallitus toimihenkilöineen järjestää edellisen vuoden toimijoille kiitokseksi karonkan. Karonkassa syödään hyvin ja usein järjestetään myös pientä ohjelmaa. Samalla uudet aktiivit voivat epävirallisissa merkeissä tutustua edeltäjiinsä ja toisaalta luoda yhteishenkeä uuteen kauteen. Tyypillistä on, että kukaan ei toimi samassa tehtävässä vuotta kauempaa, jolloin työtaakka ei muodostu kenellekään liian suureksi. Ennen vaalikokousta laitetaan järjestön ilmoitustaululle juliste, johon kuka tahansa saa ehdottaa itseään tai muita sopivaksi kokemiaan henkilöitä eri tehtäviin. Näin myös ujoimmat saattavat rohkaistua tulemaan aktiivisemmin mukaan toimintaan.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Toiminnalla voidaan pyrkiä turvaamaan jatkuvuus järjestötoiminnassa, joka usein jo lähtökohdiltaan edistää kestävän kehityksen tavoitteita.


Yhteystiedot

Ympäristötieteiden opiskelijat – Myy ry

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä