Järjestöt mukaan turvallisuussuunnitteluun (pdf)


Avainsanat: yhteisöllisyys, turvallisuus, asukastoiminta, järjestöt, kunnat, kaupunginosa, yhteistyö

Kenelle: järjestöille, kuntien turvallisuussuunnittelusta vastaaville, aluetyötä tekeville


Tavoite

Käytännön tavoitteena on huomioida paikallisten järjestöjen asiantuntemus ja osaaminen alueen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Järjestöt ovat kanava alueen asukkaisiin ja järjestöillä on usein sellaista tietoa, joka on erityisen tärkeää ennaltaehkäisevässä turvallisuustyössä.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Paikalliset, kaupunginosakohtaiset turvallisuusryhmät kokoontuvat noin neljä kertaa vuodessa keskustelemaan alueen turvallisuusasioiden ongelmakohdista. Ryhmissä on edustajat poliisista, pelastuslaitokselta, paikallisista viranomaisista, järjestöistä ja liiketoiminnan harjoittajista. Turvallisuusryhmät keskustelevat alueellisista turvallisuuskysymyksistä ja tekevät esille tulleista ongelmista kirjelmiä vastuutahoille. Ryhmät järjestävät myös alueen asukkaille avoimia turvallisuusiltoja, joissa kuullaan asiantuntijoita ja keskustellaan illan teemaan liittyvistä
turvallisuusasioista.


Toteuttaminen

Alueellisen turvallisuusryhmän perustajana voi toimia turvallisuusasioita edistävä hanke, viranomainen, kansalaisliike tai yksittäinen toimija. Oleellista ryhmän muodostamisessa on riittävä määrätietoisuus ja todellinen tarve ryhmälle. Ryhmään kerätään verkosto paikallisista toimijoista, esimerkiksi yhdistyksistä, kunnan viranomaisista ja liikkeenharjoittajista. Näin saadaan monipuolinen näkökulma paikallisiin asioihin. Alussa kokoonpano voi olla laaja, käynnistysvaiheen jälkeen aktiivisiksi toimijoiksi jää joka tapauksessa vain osa alun perin mukana olleista tahoista.

Järjestäytymiskokoukseen kutsutaan kaikki edellä mainitut tahot. Tämän kokouksen asialistalla on pääosassa turvallisuusryhmän toimintasuunnitelma sekä muut mahdolliset yhteistyökumppanit. Toimintasuunnitelmaa varten kerätään aiheita, joista muutama valitaan ja kirjataan suunnitelmaan toimintavuoden tavoitteiksi. Tavoitteet kannattaa pitää määrältään vähäisinä, selkeinä ja ennen kaikkea mahdollisina saavuttaa – suuret ja saavuttamattomilta tuntuvat tavoitteet vain lannistavat. Toimintasuunnitelma ja tavoitteiden toteutuminen tarkistetaan vuosittain.

Turvallisuusryhmä päättää yhteisesti toimenpiteistä tavoitteiden saavuttamiseksi ja sopii vastuuhenkilöt asioita valmistelemaan. Hyvin valmistellut asiat on helppo tuoda ryhmän kokoukseen käsiteltäväksi. Jokaiselle asialle aina toimintasuunnitelman kirjoittamisesta tavoitteiden täytäntöönpanoon tulee valita vastuuhenkilöt. Ilman vastuuhenkilöitä asiat jäävät helposti hoitamatta.


Resurssit

Koska keskeinen osa ryhmän toimintaa on kokoontua keskustelemaan alueeseen liittyvistä turvallisuuskysymyksistä, ryhmä tarvitsee tilan kokoontumisille. Kokoontumiset sekä toimintasuunnitelman, kirjelmien ja tilaisuuksien valmistelu yms. vaativat aikaa ja mukana olevien ihmisten työpanosta. Mikäli turvallisuusryhmä järjestää tapahtumia, tarvitaan myös niitä varten tila ja taloudellisia resursseja. Talkootyönä ja haettavilla avustuksilla voidaan kattaa suuri osa tapahtumien kustannuksista.


Kokemuksia

Korson turvallisuusryhmän toiminta
Vantaalla, mm. Korsossa, Hakunilassa ja Myyrmäessä, toimii alueellisia turvallisuusryhmiä. Korson ryhmässä on laaja edustus paikallisia toimijoita (noin 25 eri tahoa) ja ryhmän puheenjohtajana toimii Korson aluetoimikunnan varapuheenjohtaja. Ryhmän kokouksiin osallistuu pääasiassa ydinryhmä ja muut tahot tulevat paikalle, mikäli etukäteen toimitettavalla asialistalla on heidän toimintaansa liittyviä teemoja. Ydinryhmä on muodostunut vähitellen niistä tahoista, jotka ovat kokeneet alueellisen turvallisuuden edistämisen kiinteäksi osaksi toimintaansa. Muut toimijat saavat tiedon kokouksessa tehdyistä päätöksistä kokousmuistiosta. Kokouksia on neljästi vuodessa.

Korson turvallisuusryhmä järjestää vuosittain turvallisuusillan vaihtuvalla teemalla, jossa paikalliset asukkaat pääsevät keskustelemaan aluetta ja teemaa koskevista turvallisuusasioista. Ilta järjestettiin aikaisemmin kiinteällä teemalla (poliisin ja pelastuslaitoksen tilastot ja niitä koskeva keskustelu), mutta asukkaiden mielenkiinnon lisäämiseksi illan sisältöä päätettiin kehittää.

Ryhmä on tehnyt ehdotuksen muun muassa kaupungin liikennesuunnitteluun aseman alikulun kehittämiseksi. Alikulku on koettu jalankulkijoille vaaralliseksi huonon näkyvyyden sekä kovaa ajavien pyöräilijöiden ja mopoilijoiden vuoksi. Ehdotus lähetettiin kaupungille Vantaan turvallisuussuunnittelun ohjausryhmän asiaa puoltavan kirjelmän kanssa. Lisäksi valmisteilla on muitakin ehdotuksia liikenteen vaaranpaikkojen kehittämiseksi turvallisemmaksi.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Kestävän kehityksen osa-alueista korostuu sosiaalinen kestävyys. Turvallisuuden edistämisen lisäksi vaikuttamismahdollisuudet kasvavat: usean tahon yhteisellä mielipiteellä on enemmän painoarvoa kuin yksittäisen toimijan. Samalla saadaan kuuluville ruohonjuuritason tietoa, jota alueella asuvilla ja toimivilla ihmisillä on hallussaan.


Yhteystiedot

Vantaan turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä, Korson turvallisuusryhmä

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä