Järjestötilojen yhteiskäyttö (pdf)


Avainsanat: yhteisöllisyys, yhteistyö, asukastoiminta, järjestöt, kunnat, kestävä elämäntapa, yhteiskäyttö

Kenelle: järjestöille, yhdistyksille, kerhoille, asukastoimintaan, kunnan eri yksiköille


Tavoite

Tehostaa tilojen käyttöä siten, että useat järjestöt käyttävät samoja tiloja. Tiloja voidaan jakaa myös
yritysten tai muiden toimijoiden kanssa. Tilojen yhteiskäytön avulla säästetään vuokrakustannuksissa sekä voidaan kätevästi tehdä yhteishankintoja ja saada vertaistukea muiden järjestöjen toimijoilta. Kokous- ja säilytystiloja vuokraamalla voidaan myös helpottaa pienten järjestöjen toimintaa.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Kartoitetaan ajankohdat, jolloin tilaa tarvitaan omaan käyttöön. Etsitään kumppani jakamaan tilaa aikoina, jolloin tilaa ei itse käytetä.


Toteuttaminen

Pyytämällä kaikilta tilassa kävijöiltä esimerkiksi vieraskirjaan merkintä vierailun ajankohdasta, kestosta ja henkilöiden lukumäärästä voidaan selvittää, kuinka paljon tilaa nyt käytetään. Mikäli huomataan, että tilaa käytetään esimerkiksi vain iltaisin, voidaan yhteistyökumppania etsiä kunnasta tai yrityksistä, jotka toimivat vain päivisin. Mikäli käyttö on satunnaista ja melko vähäistä, voidaan löytää toisesta järjestöstä sopiva yhteistyökumppani tilaa jakamaan.

Kun yhteistyökumppani on löytynyt, kannattaa sopia kirjallisesti tilan käyttösäännöistä ja kulujen maksuista sekä mahdollisista yhteisistä hankinnoista.

Voidaan myös harkita, vuokrattaisiinko edelleen pelkkää säilytystilaa tai satunnaista kokoustilaa.


Kokemuksia

Yhteisötupa on kaikille avoin kohtaamispaikka ja tiedotuskeskus Espoon Tapiolassa. Yhteisötuvassa järjestetään tapahtumia, koulutuksia, ryhmien kokoontumisia, kursseja sekä luentoja. Yhteisötupaa ylläpitää Espoon Järjestöjen Yhteisö ry (EJY). Tilat ovat esteettömiä ja varustettu induktiosilmukoin.

Jo tiloja suunniteltaessa tehtiin tiivistä yhteistyötä EJY:n jäsenjärjestöjen sekä muun muassa Espoon kaupungin ja alueen oppilaitosten kanssa. Suunnitteluvaiheessa kävikin ilmeiseksi, etteivät pienimmät yhdistykset pysty osallistumaan vuokrakustannuksiin edes siinä määrin, että niillä olisi mahdollisuus vuokrata yhdessä toimitiloja. Tästä johtuen kehitettiin nk. järjestöhotellimalli. Pieni yhdistys voi vuokrata hyvin pienellä kustannuksella lukittavaa lokerotilaa Yhteisötuvalta ja säilyttää siellä toimintansa kannalta keskeisiä papereita. Näin pienten yhdistysten toimintaedellytykset voidaan turvata. Vuokratessaan hotellista säilytystilaa vuokraaja saa oikeuden käyttää Yhteisötuvan palveluja yhdistyksensä asioiden hoitamiseksi ilman erilliskorvausta.

Keskeisessä asemassa ovat Yhteisötuvan kokoontumistilat, jotka ovat paljeovilla ja kalusteilla muunneltavissa erikokoisten ryhmien tarpeisiin yleisötilaisuuksista ryhmätöihin. Yhteiskäyttötilat mahdollistavat neljän eri kokouksen yhtäaikaisen järjestämisen. Suurin tila voi toimia 70 henkilön kokous- tai yleisöluentotilana.

EJY ylläpitää pienimuotoista kahviota, mikä on toiminnan kannalta parempi ratkaisu kuin kaikkien
talon toimijoiden omat keittimet ja kahvitukset.

Yhteisötupa on kehitetty osana RAY:n rahoittamaa hanketta. Yhteiskäyttötilojen järjestelyihin tarvittavissa työtehtävissä toimii arviolta kuusi henkeä: kaksi kahviossa ja neljä aulassa muun muassa ottamassa tulijoita vastaan, opastamassa heitä sekä laittamassa kokoushuoneita kuntoon.

Lähde: Luukkainen, M, Humalajoki, J. K., Rekula P. Ideasta tuvaksi - tuvasta taloksi. Espoolaisen järjestötoiminnan kehittämisestä 2001–2009.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Tilan käyttöastetta lisäämällä yhtä kokousta tai järjestöä kohti aiheutuneiden päästöjen osuus pienenee. Suuremmassa mittakaavassa voidaan myös vähentää huomattavasti materiaalien käyttöä, kun uusia tiloja tarvitaan vähemmän. Yhteisessä tilassa voidaan myös helpommin käyttää yhteisiä tuotteita: maitoa, ketsuppia jne., jolloin voidaan vähentää vähäisen käytön takia pilaantuvien tuotteiden määrää. Tarjoamalla pienille toimijoille edullisia, järjestöhotellin kaltaisia ratkaisuja, lisätään toimijoiden välistä tasa-arvoa. Myös turvallisuus, yhteisöllisyys, sosiaalisten kontaktien määrä ja toiminnan kannattavuus lisääntyy tilojen yhteiskäytössä.


Yhteystiedot

Espoon Järjestöjen Yhteisö ry (EJY)

Katso myös hyvä käytäntö "Toimitilojen muunneltavuus"


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä