Kunnan kestävän kehityksen kasvatuksen työryhmä (pdf)


Avainsanat: yhteistyö, koulu, päivähoito, kunnat, johtaminen

Kenelle: kuntien opetuksesta, varhaiskasvatuksesta ja ympäristöstä vastaavat toimialat, muut
toimialat, ympäristö- ja luontokoulut


Tavoite

Yhteistyöryhmä, joka tukee kouluja ja päiväkoteja kestävän kehityksen kasvatuksen työssä. Ryhmään kootaan esimerkiksi eri virastojen, tukipalveluiden, kasvattajien ja muiden kestävän kehityksen kasvatusta tukevien tahojen edustajat.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Kootaan yhteistyöryhmä, jossa koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen kasvatukseen keskeisesti liittyvät tahot sopivat yhdessä puitteista, joilla kestävän kehityksen kasvatusta voidaan kunnassa järjestelmällisesti edistää. Ryhmän toimintaan voi kuulua esimerkiksi tiedonvaihtoa, koulutusten järjestämistä ja materiaalien tuottamista.


Toteuttaminen

Kartoitetaan tahot, jotka kunnassa liittyvät kestävän kehityksen kasvatukseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Tällaisia ovat kunnasta riippuen esimerkiksi sivistys-, sosiaali- ja ympäristötoimi, luonto- tai ympäristökoulu sekä siivouspalvelun, kiinteistöhoidon ja ruokahuollon tuottajat. Säännölliset yhteiset tapaamiset mahdollistavat aktiivisen tiedonvaihdon ja toiminnan tuloksellisen kehittämisen. Ryhmä neuvottelee yhteiset pelisäännöt siitä, miten kestävän kehityksen kasvatuksessa edetään kunnan laajuisesti. Ryhmällä voi olla vakituinen puheenjohtaja tai puheenjohtajuutta voidaan kierrättää. Mikäli ryhmä kokee matkan varrella tarvitsevansa lisätietoja tietyistä aihepiireistä, voidaan kokouksiin kutsua vierailevia puhujia.


Resurssit

Yhteistyöryhmän kokoaminen ja ryhmän toimiminen vaativat lähinnä osallistujien työaikaa. Kokoustilat järjestynevät ryhmän jäsenten toimipisteistä. Mikäli ryhmä organisoi koulutuksia tarvittavista teemoista, tarvitaan todennäköisesti lisäresursseja.


Kokemuksia

Espoossa ovat asiaan liittyvät tahot kokoontuneet yhteen rakentamaan Espoon mallia kestävän kehityksen kasvatuksen järjestelmällisestä organisoinnista kunnassa. Työryhmässä ovat säännöllisesti edustettuina perusopetus, varhaiskasvatus, ympäristökeskus, kiinteistöhuolto, siivouspalvelut, Espoo Catering, Villa Elfvikin luontotalo, opettajia, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu sekä 4V-hanke. Ryhmä on jaettu Toimintaryhmään, joka kokoontuu parin kuukauden välein sekä Neuvotteluryhmään, joka kokoontuu puolivuosittain. Toimintaryhmä valmistelee Neuvotteluryhmälle hyväksyttäväksi mm. toiminta- ja
viestintäsuunnitelmat.

Vantaalla ympäristökasvatuksen yhteistyöryhmä Vyyhti kokoaa ympäristökasvatuksen parissa työskentelevät tahot saman pöydän ääreen. Tavoitteena on yhteistyössä edistää ympäristökasvatusta Vantaalla sekä lisätä tiedonvaihtoa eri toimijoiden välillä. Vyyhti kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja on mm. päivittänyt Kiuru ja koppakuoriainen -ympäristökasvatusoppaan sekä järjestänyt koulutusta kasvattajille. Mukana on edustajat sivistystoimesta, ympäristökeskuksesta, Vantaan luontokoululta, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoululta ja 4Vhankkeesta. Ryhmä on Vantaan kaupungin ilmastonmuutosjohtoryhmän nimeämä.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Onnistuessaan tavoitteessaan edistää järjestelmällistä kestävän kehityksen kasvatusta kunnan tasolla, voivat työryhmän välilliset saavutukset kestävän kehityksen kannalta olla huomattavia. Suorat hyödyt työryhmän toiminnasta liittyvät kaupungin eri tahojen tiedonvälitykseen ja yhteistyön edistämiseen. Yhteisymmärryksessä sovitut toimintaperiaatteet tukevat kaikkien tahojen sitoutumista, ja yhtenäiset periaatteet ja toimintasuunnitelmat helpottavat kestävän kehityksen työtä käytännön tasolla.


Yhteystiedot

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Eija Koski

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä