Kuntien välinen yhteistyö aluetyössä (pdf)


Avainsanat: kunnat, yhteistyö, vertaistuki, toimintavinkki

Kenelle: kuntien työntekijöille


Tavoite

Lisätä kuntien välistä yhteistyötä ja tiedon sekä kokemusten vaihtoa, tarjota vertaistukea samaa työtä eri kunnissa ja eri alueilla tekeville ihmisille sekä tarjota mahdollisuus oppia uusia tapoja tehdä omaa työtä.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Kuntien asukas- ja aluetyötä tekevät työntekijät tapaavat toisten kuntien työntekijöitä kerran tai muutaman kerran vuodessa yhteisesti sovittujen teemojen merkeissä. Tapaamiset voivat sisältää esimerkiksi eri alueiden toiminnan esittelyä sekä vertaistuen merkeissä keskustelua ja kokemusten vaihtoa kaikkia koskevista aiheista. Tapaamiset toteutetaan kiertävästi eri alueilla ja tapaamisten järjestelyvastuu vaihtelee eri kuntien työntekijöiden kesken.


Toteuttaminen

Yhteistyötä haluavat työntekijät päättävät tapaamisen järjestävän tahon ja teeman. Tämän jälkeen järjestäjä miettii ohjelman, varaa tilan ja lähettää kutsun. Tapaaminen voi sisältää esimerkiksi asiantuntijan puheenvuoron valitusta teemasta tai vierailun teemaan liittyvään kohteeseen. Jos tapaaminen toteutetaan ensimmäistä kertaa, kutsuttavat tahot eli kohderyhmä on hyvä miettiä etukäteen. Itse tapaamisessa tarvitaan puheenjohtaja, joka huolehtii tilaisuuden kulusta ohjelman mukaisesti. Etukäteen on hyvä valita myös sihteeri, joka kirjaa tapaamisen aikana nousseet ideat ja hyödyllisen keskustelun muistiin jatkotyötä varten. Tapaamisessa on hyvä päättää seuraavan tilaisuuden aihe, ajankohta sekä järjestävä taho. Tapaamisten myötä muodostuva yhteistyöverkosto edellyttää myös esimiestason sitoutumista, jotta osallistujat voivat käyttää työaikaansa tapaamisiin.


Resurssit

Kuntien välinen yhteistyö aluetyössä vaatii verkostoon osallistuvilta työntekijöiltä työaikaa tapaamisiin, muutaman tunnin kerrallaan. Järjestelyvastuussa olevalta taholta työaikaa kuluu myös tapaamisen suunnitteluun ja käytännön järjestelyihin sekä tapaamisen tuloksista tiedottamiseen. Kustannuksia voi lisäksi syntyä tapaamispaikan vuokrasta, tarjoiluista sekä mahdollisista ulkopuolisten esiintyjien luentopalkkioista. Tapaamiset on mahdollista toteuttaa työntekijöiden omilla työpaikoilla ja ilman ulkopuolisia osallistujia, jolloin ainoa tarvittava resurssi on työaika.


Kokemuksia

Pääkaupunkiseudulla toiminut 4V-hanke järjesti hankekuntiensa (Espoo, Helsinki, Vantaa) aluetyötä tekeville yhteisen koulutustapaamisen Asukastila Ankkurissa Helsingin Herttoniemessä. Tapaamisessa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen ympäristöasiantuntija testasi hankkeen työstämää koulutuspakettia kestävästä kehityksestä aluetyössä. Lisäksi osallistujat jakoivat vinkkejä ja kokemuksia omasta työstään sekä miettivät ryhmätöinä yhteistyöverkoston jatkoa. Tapaaminen ja kestävän kehityksen sisällyttäminen omaan työhön koettiin tärkeäksi ja toiminnalle toivottiin jatkoa.

4V-hanke myös kokosi kolmen pääteemansa (asukastyö, vuokratalotyö ja kestävän kehityksen kasvatus) mukaisesti hankekuntiensa työntekijöistä ja muista keskeisistä toimijoista kolme pääsuunnitteluryhmää. Joka teeman ryhmä tapasi pari kertaa vuodessa muutaman tunnin kerrallaan. Tapaamisissa käytiin läpi teemaan liittyvät hankkeen ja ryhmän kuulumiset sekä esiteltiin jokin teemaan liittyvä hyvä toimintatapa. Ryhmäläiset työstivät usein myös jotakin hankkeen tuotosta, joka liittyi ryhmäläisten omaan työhön. Tapaamisten organisointi oli 4V-hankkeen vastuulla.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Kuntien välinen yhteistyö aluetyössä lisää vertaistukea, kokemusten vaihtoa sekä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön. Kestävän kehityksen liittäminen osaksi aluetyötä kasvattaa työntekijöiden tietoja ja taitoja aiheesta ja siten mahdollistaa esimerkiksi oman työn ympäristövaikutusten pienentämisen.


Yhteystiedot

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Eija Koski

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä