Naapurikahvila - kohtaamisia ja voimaantumista (pdf)


Avainsanat: yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, järjestöt, kestävä elämäntapa

Kenelle: asukkaille, asukastaloille ja -tiloille, järjestöille, asukas- ja maahanmuuttajatyötä tekeville


Tavoite

Naapurikahvila on yhteisöllisyyttä tukeva ja kumppanuuteen perustuva toimintamalli, joka rohkaisee osallistujia, esimerkiksi maahanmuuttajia, osallistumaan oman asuinyhteisönsä toimintaan ja samalla puhumaan suomea. Malli tukee kotoutumista esimerkiksi lisäämällä tietoisuutta kaupungin ja muiden toimijoiden tarjoamista palveluista ja toimintamahdollisuuksista. Toiminnassa otetaan huomioon myös ekologisen kestävyyden näkökulma ja siten pyritään kestävän elämäntavan osaamisen lisäämiseen arjen hallinnassa.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Naapurikahvila on teemallinen kohtaamispaikka, jossa kokoonnutaan säännöllisesti ja joka sopii erityisesti maahanmuuttajille. Sen tavoitteena on tuottaa osallistujille tietoa ja valmiuksia osallistua asuinalueensa toimintaan sekä antaa vinkkejä, kuinka hoitaa arkea Suomessa kestävän kehityksen mukaisesti. Kahvilan tavoitteena on luoda kävijöille rohkaiseva ympäristö, jossa he voivat harjoittaa suomen kielen taitojaan ja osallistua keskusteluun. Käytäntö vaatii vastuuhenkilön, jolla on osaamista tasa-arvoisen ja osallistumista tukevan toimintaympäristön luomiseen. Käytäntö sopii mm. asukastalolle tai -tilalle, jolla on toiminnasta kiinnostuneita asiakkaita, mutta kahvila voi myös tuoda uusia asiakkaita.


Toteuttaminen

On tärkeää määritellä naapurikahvilan pääidea ja konsepti: mitä toiminnalla tavoitellaan, miten kahvilailtojen teemat valitaan, kuinka usein kahvilassa kokoonnutaan, millaiset resurssit on käytössä ja kuka on päävastuussa järjestelyistä. On myös päätettävä kenelle ja miten kutsut ja mainokset lähetetään. Teemoja valittaessa on huomioitava tasapuolisesti sekä yhteiset tavoitteet että osallistujien henkilökohtaiset ideat ja mietittävä miten ympäristöasiat ja kestävän kehityksen ajatukset ovat mukana toteutuksessa. Aiheita voivat olla mm. liikuntamahdollisuudet lähialueella, lasten kasvatus, kierrätys ja uudelleenkäyttö sekä terveellinen, edullinen ja ekologinen ruoka. Joustavuus aiheiden valinnassa ja aiheiden sopiminen vain muutamaksi kerraksi eteenpäin antaa osallistujille aidon mahdollisuuden vaikuttaa ja muovata kahvilasta omannäköisen.


Resurssit

Naapurikahvilan järjestelyt ja markkinointi vaativat vastuutahon, jonka työaikaa kuluu noin 1-3 tuntia tilaisuuskertaa kohden tilaisuudessa läsnäolon lisäksi. Kahvi-/teetarjoilu tilaisuuksissa on suositeltava käytäntö, ja sen kustannukset ovat noin 10-30 euroa kerralta riippuen osallistujamäärästä. Mahdolliset vierailijat saa usein ilmaiseksi tai pienin kustannuksin. Lisäksi on hoidettava tilojen vuokrakustannukset, mikäli tiloja ei saada maksutta käyttöön.


Kokemuksia

Naapurikahvila Asukastalo Ankkurissa
Naapurikahvilatoiminta käynnistyi Asukastalo Ankkurissa Helsingin Herttoniemessä keväällä 2009 ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemen, Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry:n ja 4V-hankkeen yhteistyönä. Opiskelijat toteuttivat naapurikahvilatilaisuuksien sarjan. Sarja koostui kahdeksasta kahden tunnin kahvilatapaamisesta, jotka pidettiin joka toinen viikko. Hyväksi todettu toimintamalli on jatkunut Ankkurissa säännöllisesti.

Ideana oli luoda avoin ympäristö ja kohtaamispaikka erityisesti maahanmuuttajanaisille sekä tuoda esille erilaisia kotoutumista ja kestäviä elämäntapoja tukevia teemoja, jotka voisivat herättää kävijössä kiinnostusta. Projektin aikana huomattiin, että avoin ja arkipäiväinen ympäristö oli luontainen tapa saada kävijöitä puhumaan suomea, ja kävijät olivat myös erittäin kiinnostuneita läpikäytävistä aiheista. Kahvilassa on mm. keskusteltu lasten kasvatuksesta ja suomalaista sanoista (kuten pihiys) ja tutustuttu eri maiden keittiöihin ja hääkulttuureihin sekä alueen kierrätysjärjestelmään ja liikuntamahdollisuuksiin.

Kokeilusarjan aikana opiskelijat vastasivat kokeilun ideoinnista, suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista kurssityönä. Asukastalo Ankkuri osallistui ideointiin sekä tarjosi tilat ja markkinointi-, asiantuntija- ja konsultointiapua opiskelijoille. 4V-hankkeen hanketyöntekijä oli mukana suunnittelussa ja tavoitteiden asettamisessa. Kokeilujakson jälkeen asukastalo Ankkurin toiminnanjohtaja on vastannut yhdessä Naapurikahvilan asiakkaiden kanssa kahvilan järjestelyistä ja toteutuksesta.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Naapurikahvila lisää yhteisöllisyyttä sekä edistää erityisesti maahanmuuttajien kotoutumista ja lisää maahanmuuttajien osallistumismahdollisuuksia. Kahvilatoiminnan mahdollisia hyötyjä ovat myös ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskysymysten tutuksi tuleminen sekä osallistujien sosiaalisten verkostojen ja kielitaidon kehittyminen.


Yhteystiedot

Asukastalo Ankkuri, Herttoniemenrannan Asukastaloyhdistys Ankkuri ry

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Eija Koski

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä