Työkaluja ympäristövaikutusten vähentämiseen toimistossa (pdf)


Avainsanat: taloyhtiö, kestävän kehityksen ohjelma, energian- ja vedensäästö, jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys, johtaminen, kestävä elämäntapa, motivointi

Kenelle: taloyhtiöiden toimistoille, isännöintitoimistoille


Tavoite

Taloyhtiöiden toimistoissa ja isännöintitoimistoissa vähennetään ympäristövaikutuksia järjestelmällisesti ja tavoitteellisesti. Toimenpiteiden seurannassa käytetään yhteneviä mittareita.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Toimistojen ympäristövaikutusten vähentämiseen on tarjolla erilaisia matalan kynnyksen työkaluja, joiden avulla voi asettaa tavoitteita, seurata tuloksia ja viestiä saavutuksista ulospäin. WWF:n Green Office on ympäristöpalvelu, jonka avulla toimistot voivat rakentaa oman ympäristöjärjestelmän. Green Office motivoi arjen ekotekoihin, parantaa ympäristötietoisuutta ja tuo kustannussäästöjä. Green Officen avulla toimistot voivat pienentää ekologista jalanjälkeään ja hidastaa ilmastonmuutosta. Pääkaupunkiseudulla HSY:n Petra-jätevertailu antaa mahdollisuuden verrata jätteiden hyötykäyttöastetta ja kokonaismäärää henkilöstömäärään, liikevaihtoon tai tuotannon määrään. Vertailun voi tehdä suhteessa saman toimialan yrityksiin tai samankaltaisiin kiinteistötyyppeihin (esimerkiksi toimistoihin, liikerakennuksiin, kouluihin, varastoihin). Vertaillessa omia tuloksia muiden saman alan toimijoiden tuloksiin huomaa, syntyykö omassa toiminnassa turhan paljon jätettä.


Toteuttaminen

Ensimmäinen askel vihreään toimistoon on ohjelmaan tutustuminen ja sopimuksen tekeminen WWF:n kanssa. Liittymisen jälkeen organisaatio saa käyttöönsä ohjelman palvelut ja työkalut, ja sillä on vuosi aikaa saada valmiiksi oma käytännönläheinen ympäristöohjelma. Kun ohjelma on valmis, WWF:n asiantuntija tarkastaa toimiston. Jos toimisto läpäisee tarkastuksen, se saa käyttöönsä Green Office -merkin ja -diplomin. Green Office -toimisto päivittää ympäristöohjelmansa vuosittain sekä seuraa valitsemiaan kulutuslukuja ja raportoi ne vuosittain WWF:lle. Tavoitteena on ohjelman jatkuva kehittäminen ja parantaminen. WWF tarkastaa toimiston kolmen vuoden välein.

PETRA-jätevertailu on tarkoitettu kaikille Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimiville yrityksille ja yhteisölle. Palveluun pääsee täyttämällä liittymislomakkeen HSY:n nettisivuilla, joilta löytyy myös lisätietoa. Organisaatiosta tulee valita yhdyshenkilö, joka syöttää järjestelmään perustiedot (esim. Y-tunnus, toimiala, kiinteistötyyppi) ja vuosikohtaiset tiedot jätemääristä. Jätteen määrä ilmoitetaan jätejakeittain kiloina vuodessa. Petran käyttöohjeista löytyy laskentaohje, jonka avulla selviää vertailuun tarvittavat luvut. HSY:ssä tiedot käsitellään luottamuksellisina ja tarkistetaan vuosikohtaisista raporteista. HSY:n hyväksynnän
jälkeen Petra tuottaa tulosgrafiikkaa, jota voi käyttää omissa julkaisuissa lähteellä varustettuna. Kaikki Petraan jätetietoja antaneet yritykset ja yhteisöt ovat mukana kilpailussa, jonka voittajat saavat Luonnonvarojen säästäjä -palkinnon.


Resurssit

Green Office vaatii organisaatiolta sitoutumista. Toimistosta nimitetään Green Office -vastaava ja -tiimi kehittämään toimiston ympäristötoimintaa ja kertomaan siitä henkilöstölle. Green Office on maksullinen: organisaatio maksaa WWF:lle liittymismaksun ja vuosimaksun. Hinnat riippuvat mm. organisaation henkilöstömäärästä. Maksuilla tuetaan WWF:n ilmastotyötä.

Petra tarvitsee toimistolta yhdyshenkilön, jolla on aikaa syöttää tiedot rekisteriin. Palvelu on maksuton.


Kokemuksia

WWF:n Green Office -verkostossa on mukana yli 180 organisaatiota, joista noin 130:lle on myönnetty Green Office -merkin käyttöoikeus. Mukana on yrityksiä sekä julkishallinnon ja kolmannen sektorin toimijoita. Verkoston piirissä työskentelee yhteensä jo noin 45 000 työntekijää. Pienimmässä Green Office -toimistossa työskentelee 8 henkeä ja suurimmassa yli 2000. Luvut on koottu kesäkuussa 2010.

Petra-jätevertailussa on noin 600 yksittäisen toimipaikan vuosittaiset jätetiedot vuosilta 2003–2008.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Selkeän tiedon ja vertailtavuuden avulla toimija voi kehittää omia toimia kestävämmäksi. Tämä tarkoittaa muun muassa seuraavaa: Vähennetään veden ja energian kulutusta, vähennetään jätettä, lajitellaan oikein, panostetaan sähköiseen toimistonhoitoon, kasvatetaan työntekijöiden ympäristötietoisuutta, saadaan aikaan innovatiivisuutta ympäristöasioiden edistämisessä ja saavutetaan säästöjä (mm. jäte- ja kulutuskustannukset).


Yhteystiedot

WWF:n Green Office
HSY:n Petra-jätevertailu

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä