Viestintä ja vertaistuki osana ympäristöeksperttien koulutusta (pdf)


Avainsanat: osallisuus, vertaistuki, asukastoiminta, asukkaat, taloyhtiö, asuminen, energian- ja vedensäästö, jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys, kestävä elämäntapa, motivointi, viestintä


Kenelle: taloyhtiöiden henkilökunnalle, asukkaille

 


Tavoite

Tukea asukasaktiiveja, erityisesti ympäristöeksperttejä, ja lisätä heidän taitojaan viestiä kestävän asumisen mahdollisuuksista. Opettaa keinoja olla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa. Edistää asukasaktiivien jaksamista ja vahvistaa asukastoimintaa vuokrataloissa. Koulutukset toimivat myös tilaisuuksina tavata vastaavassa luottamustehtävässä olevia henkilöitä ja ovat siten samalla vertaistapaamisia.

 

 

Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Ympäristöeksperttien tärkeimpiä työvälineitä ovat vuorovaikutus ja viestintä (lähde: Markus Kaakinen: Ympäristöeksperttitoiminnan kehittäminen. Pro gradu -työ, Tampereen yliopisto, 2010). Siksi ympäristöeksperttinä toimiville asukasaktiiveille kannattaa järjestää aiheesta koulutusta. Koulutuksessa viestintää ja vuorovaikutusta käsitellään yhdessä osallistujien kanssa ja pyritään tuomaan esiin heidän omakohtaisia kokemuksiaan. Koulutuksen voi vetää vuokrataloyhtiön työntekijä, asukasaktiivi tai ulkopuolinen kouluttaja, joka tuntee vuokratalokentän. Koulutusmateriaaliksi sopii 4V-hankkeen tuottama koulutuspaketti.

 


Toteuttaminen

Ensin päätetään koulutuksen ajankohta, paikka ja sisältö kohderyhmää ajatellen. Suunnittelutyö kannattaa tehdä yhteistyössä asukasaktiivien kanssa. Paras aika koulutukselle on arki-ilta tai viikonloppu, jolloin myös työssä käyvät pääsevät osallistumaan. Koulutusta voidaan mainostaa suoraan aktiiveille sekä esimerkiksi taloyhtiön lehdessä. Mainonta kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

Koulutustilaisuus rakennetaan mahdollisimman vuorovaikutteiseksi. Monia teemoja voi käydä läpi yhteisesti keskustellen ja omista kokemuksista kertoen. Jotta koulutuksen aikana ehditään käydä läpi kaikki alun perin suunnitellut asiat, varataan riittävästi aikaa myös vapaamuotoiselle jutustelulle. Koulutuksessa tehdyt ryhmätyöt ja keskustelujen anti välitetään eteenpäin vuokrataloyhtiön muulle henkilökunnalle. Näin saatu hyöty ei jää pelkästään asukkaille, vaan ideoita ja ehdotuksia jaetaan eteenpäin. Tämä motivoi myös henkilökuntaa osallistumaan koulutukseen ja panostamaan omaan toimintaansa yhtiössä.

 

Asukasaktiiveille voidaan järjestää myös muunlaista koulutusta. Mikäli vuokranmääritysyksiköihin nimetään esim. talosuojelun, siivouksen tai viherhoidon yhdyshenkilöt, heille kannattaa järjestää koulutusta (myös viestintäkoulutusta) omaan tehtäväänsä liittyen ja sitä tukemaan.

 


Resurssit

Koulutusten suunnittelu vaatii hiukan aikaa, vaikka käytettävissä olisikin valmis koulutuspaketti. Mitä monipuolisempi koulutustarjonta on, sitä enemmän suunnittelua se vaatii. Rahaa saatetaan tarvita kouluttajan palkkaamiseen, tilavuokraan ja koulutustilaisuuden tarjoiluihin. Tila voi löytyä myös ilmaiseksi esimerkiksi taloyhtiöstä, ja koulutus voidaan toteuttaa myös omin voimin käyttämällä 4V-hankkeessa tuotettuja koulutuspaketteja.

 

 

Kokemuksia

4V-hankkeen Asukasaktiivisuuden kehittäminen -koulutuspakettia viestinnästä ja vuorovaikutuksesta testattiin yhteistyökumppanien kanssa (VAV Asunnot, Espoonkruunu). Espoonkruunu järjestää joka syksy päivän kestävän seminaarin ympäristöeksperttitoiminnassa mukana oleville asukkaille. Syksyn 2009 koulutuksessa 4V-hankkeen koulutuspaketin tehnyt konsultti kävi asukasaktiivien kanssa materiaalin läpi. VAV Asunnot kouluttaa keväisin asukasaktiivejaan. Osana kevään 2010 koulutuksia asukastoimikunnan aktiiveille ja ympäristöeksperteille konsultti testasi 4V-hankkeen koulutuspaketin toimivuutta. Lisäksi eksperttien koulutuksessa useamman vuoden kokemuksen omaava ekspertti kertoi toiminnasta heidän talossaan. Molemmissa yhtiöissä koulutetut pitivät koulutuspakettia hyvänä ja erittäin tarpeellisena. Sen käytännönläheisyys ja mahdollisuus saada jakaa omia kokemuksia koulutuksen aikana saivat erityistä kiitosta.


4V-hankkeessa on tuotettu myös koulutuspaketti Kohti onnistuneempia asiakastilanteita, joka on tarkoitettu vuokrataloyhtiöiden henkilökunnan kouluttamiseen viestinnästä ja vuorovaikutuksesta. Koulutuspaketit ovat ladattavissa 4V-hankkeen www-sivuilta osoitteesta www.4v.fi/julkaisut.

 


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Osatessaan viestiä tehokkaasti asukasaktiivit voivat edistää asukasosallisuutta ja yhteisöllisyyttä omissa taloissaan. Myös ympäristöasioihin liittyvän tiedon levittäminen helpottuu. Lisäksi koulutukset luovat aktiiveille mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksiaan.

 


Yhteystiedot

Espoonkruunu Oy, VAV Asunnot Oy, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy / Eija Koski


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä