Viestintäkampanja herättää keskustelua kestävästä asumisesta (pdf)


Avainsanat: taloyhtiö, asuminen, viestintä, yhteistyö, osallisuus, energian- ja vedensäästö, kestävä
elämäntapa

Kenelle: taloyhtiöiden henkilöstölle, huoltoyhtiöille, asukkaille


Tavoite

Viestinnän avulla herätellään asukkaita ja kiinteistönpidon ammattilaisia toimimaan ympäristövastuullisemmin ja kestävän kehityksen mukaisesti omassa toimintapiirissään.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Huomiota herättävä, jopa hieman provosoiva viestintäkampanja kestävän kehityksen teemoista herättää keskustelua ihmisen ja ympäristön hyvinvoinnista. Sen myötä asukkaat ja kiinteistönpidon henkilöstö voivat ryhtyä käsittelemään yhdessä ja käytännön tasolla asioita, jotka usein mielletään vaikeiksi. Henkilöstön työn tueksi kampanjaan kuuluu koulutusta aiheesta.


Toteuttaminen

Viestintäkampanjan aluksi valitaan yksi tai useampi teema. Samalla mietitään tarkkaan, mitä teemalla halutaan edistää. Teemoja voivat olla esimerkiksi arjen ekoteot, energiankulutuksen vähentäminen tai asukkaiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. Suunnittelun alusta alkaen tulee pitää mielessä kohderyhmät, aikataulut ja resurssit. Kohderyhmäksi voidaan valita yhden talon asukkaat tai kaikki taloyhtiössä. Jos talossa toimii ympäristöekspertti, hän voi tulla mukaan suunnitteluun – ekspertin toimiin kuuluu jo muutenkin ympäristöasioista tiedottaminen. Huoltoliikkeiden työntekijät voivat hoitaa tiedotteiden laittamisen ilmoitustaululle. Valitusta teemasta kootaan koulutuspaketti hyödyntäen esimerkiksi saatavilla olevia verkkomateriaaleja. Jos teemana on jätteiden vähentäminen, ja taloyhtiö on HSY Jätehuollon asiakasyritys, henkilökunnalle voi tilata neuvontaa ilmaiseksi. Myös Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus tarjoaa paljon tietoa kestävän kehityksen teemoista.


Resurssit

Kustannukset pidetään matalina, kun käytetään omaa henkilökuntaa viestinnän toteuttajina. Aikaa kuluu kampanjan suunnitteluun, työntekijöiden koulutukseen, materiaalien keruuseen sekä lopulta toteutukseen. Yhteistyön tekeminen esimerkiksi huoltoyhtiön kanssa parantaa kampanjan vaikuttavuutta ja joustavuutta esimerkiksi silloin, kun huoltoyhtiön työntekijät jakavat viestintämateriaalia suoraan kiinteistöihin.


Kokemuksia

Pihapuhetta-viestintäkampanja (VVO-yhtymä Oyj)
Kampanja käsitteli asumisen vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Se sai aikaan suuren reaktion asukkaissa ja huoltohenkilöstössä. Tavoitteena oli herätellä keskustelua konkreettisin esimerkein siten, että asukkaat motivoituisivat toimimaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Viestinnän ammattilaisten tuottaman multimediaesityksen avulla koulutettiin henkilöstöä kiinteistönpidon ilmastovaikutuksista. Koulutustilaisuuksiin kutsuttiin taloyhtiön oma henkilökunta, huoltohenkilökunta ja asukassihteerit.

Kampanja toteutettiin taloyhtiön porraskäytävien ilmoitustauluilla, jonne huoltoliikkeiden työntekijät laittoivat kolmen viikon ajan kantaa ottavia ja huomiota herättäviä mielipidekirjoituksia. Ne näyttivät asukkaiden itsensä laatimilta lappusilta. Kukin lappu oli paikallaan kahden päivän ajan, minkä jälkeen tuotiin uusi lappu vanhan tilalle. Viimeisenä lappuna porraskäytäviin laitettiin kirje taloyhtiöltä, jossa kerrottiin, että kaikki viestit olivat heidän tekemiään, ja pyydettiin ottamaan yhteyttä taloyhtiöön. Jatkokeskustelu hoidettiin verkossa, jonne perustettiin keskustelu- ja infosivusto. Viestintäkampanjan viimeisenä osana laadittiin pelipaketti, joka käsittelee asumisen ympäristökysymyksiä ja ilmastonmuutosta. Pelejä käytetään henkilöstön ja asukkaiden ympäristökoulutus materiaalina.

Rappuvinkit (4V-hanke)
4V-hankkeen verkkosivuilta ladattavat rappuvinkit käsittelevät kestävää asumista kerrostalossa. Käytännölliset rappuvinkit pysäyttävät lukijansa; ne ovat hyvä esimerkki onnistuneesta viestintäkeinosta. Erilaisia vinkkejä on kaksitoista, ja ne on tarkoitettu suoraan asukkaiden ja taloyhtiön toimijoiden käyttöön. Vinkkejä voi esimerkiksi kiinnittää rappujen ilmoitustauluille sekä käyttää hyödyksi asukastoimikunnan kokouksissa ja erilaisissa esityksissä. Myös ympäristöekspertit voivat viestiä kestävästä asumisesta vinkkien avulla.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Asukkaiden tiedot karttuvat ja samalla vaikutuskeinot lisääntyvät kestävän kehityksen kysymyksissä. Viestinnällä on välillistä vaikutusta ympäristönäkökohtiin, kun asukkaat muuttavat käyttäytymistään ympäristövastuullisemmaksi. Lisäksi voidaan säästää kustannuksissa, jos esimerkiksi asukkaiden energiankulutus saadaan kääntymään laskuun viestinnän avulla.


Yhteystiedot

VVO-yhtymä Oyj ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Eija Koski

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä