Vireää asukastoimintaa retkeillen (pdf)


Avainsanat: asukastoiminta, osallisuus, yhteisöllisyys, asukkaat, taloyhtiöt, toimintavinkki

Kenelle: asukkaille, taloyhtiön henkilökunnalle


Tavoite

Lähtökohtana on halu luoda yhteistoimintaa ja lisätä asukkaiden osallisuutta. Yhteistoiminnan kautta asukkaat tutustuvat helposti toisiinsa, mikä usein johtaa myös laajempaan aktiivisuuteen asukastoiminnassa. Vähävaraisten osallistuminen retkelle mahdollistuu, kun retket toteutetaan yhdessä.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Asukastoimikunnille annetaan vapaat kädet käyttää toimintarahoja – sovittujen sääntöjen puitteissa. Asukkaiden on silloin helpompi suunnitella toimintaa, ja se saa suuremman suosion. Tarvittaessa yhtiö voi antaa vinkkejä toiminnan ideoimiseen ja kehittämiseen. Retkien järjestäminen on pidetyimpiä yhteistoiminnan muotoja. Järjestäjinä voivat olla yhden talon asukkaat tai muutaman talon asukkaat yhteistyössä. Toimintarahan edellytyksenä on raportointi rahan oikeanlaisesta käytöstä.


Toteuttaminen

Asukaskokouksissa voidaan tiedustella ideoita retkien aiheiksi, jotka asukastoimikunta ottaa huomioon toimintasuunnitelmassa toimintarahan käytölle. Kun toimintaraha retkeen on saatu, hyvä tehtävien organisointi ja järjestelytoimikunnan sopiva koko edesauttavat retkien vaivatonta järjestämistä. Yhdelle tapahtumalle riittää yleensä noin neljä järjestäjää. Aluksi suunnitellaan aikataulu ja kartoitetaan varat. Pääosa retkistä on hyvä järjestää kesäisin, koska asukkailla on lomien vuoksi paremmat mahdollisuudet osallistua retkille ja niiden suunnitteluun. Tehtävät jaetaan tasapuolisesti järjestäjien kesken. He hoitavat itsenäisesti vastuualueensa: yhteydenpidon kohteeseen, bussin vuokraamisen, eväiden hankkimisen sekä tiedottamisen ja ilmoittautumisjärjestelyt. Järjestäjien on hyvä tavata toisiaan, jotta varmistutaan suunnitelmien etenemisestä. Lopuksi toiminnasta raportoidaan yhtiölle toimintarahan vastineeksi.


Resurssit

Yhtiö myöntää asukastoimikunnille erillisen toimintarahan toiminnan suunnittelua ja toteuttamista varten. Yhtiö voi myös palkita lisärahalla niitä asukastoimikuntia, joissa on aktiivisia asukkaita. Asukkaat voivat kustantaa itse osan toiminnasta. Osallistuminen retkille varmistetaan siten, että asukas maksaa ilmoittautumisen yhteydessä retkipantin. Hän saa summan takaisin osallistuessaan toimintaan. Tällöin vältytään turhilta, tappiollisilta ilmoittautumisilta. Toiminnan suunnittelu ja järjestäminen vie aikaa sitä vähemmän, mitä paremmin esivalmistelu ja organisointi hoidetaan.


Kokemuksia

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (JVA) myöntää asukastoimikunnille rahaa virkistystoimintaa varten. Asukastoimikunta tekee yhtiölle vuosittain toimintarahahakemuksen. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan
  • asukastoimikunnan hyväksytty toimintakertomus
  • selvitys edellisen toimintarahan käytöstä ja
  • asukastoimikunnan toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle.
Toimintarahan suuruus on 12 euroa asuntoa kohden. Samassa yhteydessä maksetaan myös aktiivisuusraha, joka on 3 euroa asuntoa kohden. Aktiivisuusraha maksetaan niille asukastoimikunnille, jotka ovat osallistuneet vähintään kolmeen yhteiseen kokoukseen tai koulutustilaisuuteen edellisen vuoden aikana. Asukastoimikunta on järjestänyt Päijänne-risteilyn ja Tallinnan kuutamoristeilyn vuosittain JVA:n itäisellä toimialueella. Päijänne-risteily on ilmainen osallistujille, ja siihen kuuluu ruokailu ja juomat laivalla. Retken ilmoittautumislista on ollut joka kerta täysi (50 asukasta). Osallistumisen varmistamiseen on käytetty panttia. Tallinnan kuutamoristeily maksetaan vain osin asukastoimikunnan toimintarahoilla, ja asukkaat hoitavat itse loput kustan nuksista. Asukkaita kannustetaan ehdottamaan itse kiinnostavia retkiä. Uusia ehdotuksia ovat olleet muiden muassa kylpylävierailu ja sieniretki. Retkien järjestäjät ovat saaneet asukkailta erittäin positiivista palautetta. Tulevia retkiä odotetaan aina innolla.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Käytäntö lisää yhteisöllisyyttä ja asukkaan mahdollisuuksia osallistua. Asukastoiminta tulee kaikille asukkaille tutummaksi ja asukasaktiivit saavat tukea toisiltaan. Yksi yhteinen retki vähentää ympäristövaikutuksia verrattuna moneen yksin järjestettyyn retkeen. Suuntaamalla retket lähelle käytetään hyväksi alueen palveluita ja tuotteita. Yksittäisten asukkaiden mahdollisuudet osallistua toimintaan lisääntyvät, sillä heiltä vaaditut kustannukset jäävät pieniksi avustusten ja yhteishankintojen ansiosta.


Yhteystiedot

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy, itäinen toiminta-alue

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä