Yhdenvertaisuuden edistäminen järjestössä (pdf)


Avainsanat: osallisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, lasten- ja nuorten vapaa-ajan toiminta, järjestöt, johtaminen

Kenelle: yhdistyksille, järjestöille ja yhteisöille


Tavoite

Edistää yhdenvertaisuutta omassa toiminnassa sekä ehkäistä ja puuttua syrjintään. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta sukupuolesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, vammasta, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Tiedostetaan minkälaisia ongelmia eri vähemmistöt saattavat yhdistyksen, järjestön tai yhteisön toiminnassa kohdata. Pyritään ennaltaehkäisemään näitä ongelmia.


Toteuttaminen

Yhdenvertaisuussuunnitelman laatimisvaiheet

1. Suunnitteluryhmän kokoaminen

2. Osallistaminen
Kerätään organisaation mielipiteitä ja tiedotetaan jäsenille suunnitelman etenemisestä

3.Tilannekartoitus
Miten yhdenvertaisia eri toiminnot ovat eri ryhmien näkökulmasta? Millainen on nykyinen toimintapolitiikka?

4. Toimenpiteiden kohdentaminen
Mitä tehdään? Millä aikataululla? Mistä saadaan rahoitus? Miten vaikuttavuutta arvioidaan?

5. Suunnitelman kirjoittaminen ja hyväksyminen

6. Tiedottaminen ja suunnitelman toimeenpano

7. Seuranta

8. Päivittäminen


Resurssit

Pienessä järjestössä on hyvä varata pari tuntia, jonka aikana käydään yllä olevat suunnitelman teon vaiheet keskustellen läpi. Keskustelusta voidaan kirjoittaa muistio, jonka avulla voidaan tiivistää tavoitteet ja toimenpiteet. Lisäksi on oleellista miettiä, kuka toteuttaa toimenpiteet ja miten vaikuttavuutta arvioidaan.


Kokemuksia

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on tehnyt itselleen yhdenvertaisuus- ja tasaarvosuunnitelman.
Suunnitelma hyväksyttiin toukokuussa 2010.

Valmistelua varten luotiin yhdenvertaisuussuunnittelun prosessi, johon myös Allianssin jäsenjärjestöt kutsuttiin mukaan. Prosessin aikana keväällä 2009 järjestöt kokoontuivat neljä kertaa puolen päivän mittaisiin tapaamisiin, joissa eri asiantuntijoiden ja eri vähemmistöryhmiin kuuluvien toimijoiden avulla käytiin läpi yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen liittyviä asioita. Tämän jälkeen Allianssiin perustettiin yhdenvertaisuussuunnittelutyöryhmä joka kokoontui kuusi kertaa suunnitelman valmisteluvaiheessa vuonna 2009.

Työryhmän aloittaessa Allianssin työntekijöille ja luottamushenkilöille tehtiin yhdenvertaisuuden nykytilaan liittyvä kysely. Vastausten pohjalta tehtyä suunnitelmaa kommentoivat Allianssin hallitus, luottamushenkilöt, työryhmät sekä Allianssin jäsenjärjestöt.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Yhdenvertaisuutta edistämällä lisätään tasa-arvoa ja osallistumismahdollisuuksia. Toiminta lisää myös turvallisuutta ja arjen sujuvuutta.


Yhteystiedot

Yhdenvertaisuussuunnittelun opas
www.yhdenvertaisuus.fi

Kokemuksia järjestön yhdenvertaisuussuunnittelutyöstä:
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä