Yhdessä yhteisestä teemasta (pdf)


Avainsanat: osallisuus, yhteisöllisyys, koulu, päivähoito, lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminta,
järjestöt, motivointi, viestintä

Kenelle: lasten ja nuorten kanssa työskenteleville


Tavoite

Kerätä lasten ja nuorten mielipiteitä tietystä aihepiiristä.


Hyvä käytäntö pähkinänkuoressa

Lasten ja nuorten mielipiteitä halutusta aihepiiristä voidaan kerätä pyytämällä heitä piirtämään sarjakuvia tai kertomaan tarinoita. Tarina- ja sarjakuvapajoihin voi pyytää ulkopuolisen vetäjän. Pajojen pituus on noin 2 tuntia. Tarinat ja sarjakuvat kootaan näyttelyksi, jonne kutsutaan tahot, joille mielipiteet halutaan välittää.


Toteuttaminen

Työpajatyöskentely on hyvä menetelmä, kun halutaan kuulla mielipiteitä lapsilta ja nuorilta tietystä aiheesta. Mietitään missä, keneltä, kuinka monelta ja milloin mielipiteitä halutaan kuulla. Etsitään sopivat vetäjät sarjakuva- ja tarinapajoille. Markkinoidaan mahdollisuutta kohderyhmälle ja järjestetään pajat esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa, leikkipuistoissa tai nuorisotaloilla. Kootaan pajojen tuotokset näyttelyksi esimerkiksi kirjastoon tai muuhun julkiseen tilaan. Näyttelyä mainostetaan yleisesti. Lisäksi järjestetään avajaiset, joihin kutsutaan halutut kuulijat ja toimittajia.


Resurssit

Ajalliset resurssit
 • Markkinointi kouluille, päiväkodeille, leikkipuistoille ja nuorisotaloille
 • Ilmoittautumisten vastaanottaminen
 • Ulkopuolisen pajanvetäjän etsiminen ja asioista sopiminen tai aikaa pajojen vetämiseen
 • Näyttelypaikan ja näyttelyn pystyttämiseen ja purkamiseen tarvittavan työvoiman etsiminen
 • Näyttelyn pystyttäminen ja purkaminen
 • Näyttelyn avajaisten järjestäminen: kutsuvieraat, tarjoilut
 • Näyttelyn markkinointi ja mediatiedotus
 • Ryhmien vastuuaikuisten tuki ja apu pajojen aikana

Taloudelliset resurssit
 • Ulkopuolisten vetäjien palkka tai palkkio
 • Näyttelytilan vuokra

Muita resursseja
 • Kyniä, papereita, viivoittimia

Kokemuksia

4V-hankkeessa kysyttiin lasten ja nuorten näkemyksiä onnellisesta kaupungista. Ulkopuoliset pajojen vetäjät löytyivät Maailman sarjakuvat ry:stä ja Vantaan Sanataidekoulusta. Projektin aikana järjestettiin 12 sarjakuvapajaa ja 8 tarinapajaa. Pajoista on kirjoitettu raportit (ks. liite), joissa kerrotaan tarkemmin toteutuksesta. Palaute molemmista pajatyypeistä oli positiivista ja toiminnallisuutta kiitettiin. Lisäksi lapsia ja nuoria motivoi se, että töistä koottiin näyttelyitä.

Kootut näyttelyt kiersivät Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla esimerkiksi kirjastoissa. Lopuksi kerättiin kaupunkien yhteinen näyttely, joka oli esillä Helsingin rautatieasemalla. Näyttelyiden kuntakohtaisiin avajaisiin kutsuttiin kuntien virkamiehiä ja luottamusmiehiä sekä järjestöjen edustajia. 4V-hankkeen Onnellinen kaupunki -sarjakuvapajojen materiaaleista valmistuu myös pro gradu -tutkielma Onnellinen kaupunki lasten silmin Helsingin yliopiston maantieteen laitokselle.


Hyödyt kestävän kehityksen kannalta

Erilaisten menetelmien käyttämien eri-ikäisten kansalaisten mielipiteiden esille saamiseksi on tärkeää kestävää ja osallistuvaa yhteiskuntaa rakennettaessa. Lapsilla ja nuorilla on oikeus olla mukana suunnittelemassa asuinympäristöään ja visioimassa omaa tulevaisuuttaan.


Yhteystiedot

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Eija Koski

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä