Ympäristökasvatuspäivät 2010


Valtakunnallisia Ympäristökasvatuspäiviä vietettiin 7.-8.10.2010 Helsingissä, teemalla Ihmisten kaupunki. Päivät koostuivat seminaareista, työpajoista ja iltajuhlasta. Järjestäjinä toimivat Suomen Ympäristökasvatuksen Seura sekä 4V-hanke ja Ekotuki-hanke.


Pääseminaari 7.10.

Avaussanat

Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja, Helsingin kaupunki

 

Avaussanoissaan Pekka Kansanen korosti kaupunkien roolia ympäristökysymysten ratkaisussa. Ympäristönsuojelu ja ympäristökasvatus näyttävät enenevässä määrin siirtyvän pelkistä puheista ja asenteista myös tekoihin. Hyviä uutisia pääkaupunkiseudulta ovat muun muassa luonto- ja ympäristökoulujen toiminta, laajeneva Ekotukitoiminta sekä vasta-avattu Ilmastoinfo kansalaisille ja pk-yrityksille. Tulevaisuuden suuria kysymyksiä ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, Itämeri ja liikenteen ympäristövaikutukset. Kansainvälinen yhteistyö näihin pureuduttaessa on tärkeää ja innostavaa.

 

Kaupunkiekologia: teoriasta käytäntöön - työkaluja ympäristökasvattajalle 

Jari Niemelä, kaupunkiekologian professori, Helsingin yliopisto, Ympäristötieteiden laitos

 

Jari Niemelä kuvasi kaupunkiluontoa ominaispiirteineen sekä siihen liittyvää arvokeskustelua. Kaupunkiluontoon liittyvien erityispiirteiden tarkastelu tarjoaa hyviä kohteita myös ympäristökasvatukselliselle pohdinnalle: mm. elinympäristöjen muuttuminen, tulokaslajit, joutomaat, lajintuntemus.

Kaupunki kaikilla aisteilla 

Petteri Kummala, nuorempi tutkija, Helsingin yliopisto, estetiikan oppiaine

 

Petteri Kummala alusti kaupunkiympäristön ominaisuuksista estetiikan kannalta. Estetiikan näkökulmasta kaupunkiluonto on hybridi, toisaalta ihmisen luoma ja toisaalta luonnollinen. Esteettisestä diversiteetistä voidaan puhua biodiversiteetin rinnalla.

 

Outdoor Learning Environments from Preschool to University - Reflect, Rethink and Reforme

Anders Szczepanski, Director and university lecturer/assistant visiting Professor in Outdoor Environmental Education, University of Linköping

 

Anders Szczepanski korosti puheenvuorossaan tarvetta uudenlaiselle käsitykselle siitä mitä oppiminen ja opettaminen ovat. Ulkona oppiminen kaikissa oppiaineissa, kaikkia aisteja käyttämällä ja monimuotoisessa ympäristössä vahvistaa oppimista. Myös rakennetun ympäristön hyödyntäminen on tärkeää.


 

Tutkijaseminaari 7.10.

Tutkijaseminaarissa esiteltiin kaksi työn alla olevaa väitöskirjatutkimusta ja kolme pro gradu –työtä ympäristökasvatuksen saralta. 

Suomalaisen kehitysyhteistyön ympäristökasvatuksen muuttuvat arvot

Henna Rouhiainen, Turun yliopisto. Väitöstutkimus.

 

Vastuu ympäristöstä humanistis-yhteiskunnallisten oppiaineiden sisältönä

Essi Aarnio-Linnanvuori, Helsingin yliopisto. Väitöstutkimus.

 

Onnellinen kaupunki lasten näkökulmasta. Piirrokset tutkimusaineistona – visuaalisen aineiston ja sen tulkinnan haasteet

Kaisa Hölttä, Helsingin yliopisto. Pro gradu.

 

Helsingin peruskoulujen kestävän kehityksen työn taloudelliset vaikutukset jätekustannuksiin ja jätemääriin

Susanna Saloranta, Helsingin yliopisto. Pro gradu.

 

Taloudelliset ohjauskeinot kestävän kehityksen edistämiseksi peruskouluissa

Toni Paju, Tampereen yliopisto. Pro gradu.


Työpajat 7.10.

Lähiympäristö omaksi! (Vihreä lippu –työpaja)

Järjestäjänä Suomen Ympäristökasvatuksen Seura ja vetäjänä Lähiympäristöteeman kirjoittaja MMM Eeva-Maija Bergholm. Pajan kohderyhmänä Vihreä lippu –osallistujat päiväkodeista kouluihin ja oppilaitoksiin.

Toiminnallisessa koulutuksessa saatiin eväitä lähiympäristön määrittelyyn, ympäristöherkkyyden herättämiseen, ympäristökuormituksen pienentämiseen ja omaan lähiympäristöön vaikuttamiseen. Jaettiin hyviä vinkkejä, miten teemaa on onnistuneesti toteutettu kouluissa ja päiväkodeissa.

Lasten Aurinkojuhla – leikin riemua ja rauhaa lähiluonnossa

Järjestäjänä Aurinkoinen Tulevaisuus ry ja vetäjänä tekstiilitaiteilija Annika Tavasti.

Kaikille kiinnostuneille avoimessa työpajassa tutkittiin lähiluonnon aarteita leikkien. Lisätietoa: www.aurinkojuhla.net

Ympäristöetsivät

Järjestäjänä Luonto-Liitto ry ja vetäjänä ympäristökasvatuspäällikkö Malva Green. Kohderyhmänä koulun kerhotoiminnan ohjaajat, esikoululaisten ja alakoulujen 1-4 –luokkalaisten opettajat.

Työpajassa annettiin vinkkejä lasten ohjaamiseen seikkailuun lähiluonnossa ja tutustuttiin kirjaan ”Mystisen liskon etsijät – luontotehtäviä ja tarinoita”.

Aistillinen arkkitehtuurikävely

Järjestäjänä Uudenmaan taidetoimikunta, Suomen rakennustaiteen museo ja Vantaan taidemuseo, vetäjänä lasten ja nuorten arkkitehtuurikasvatuksen läänintaiteilija Jaana Räsänen. Kaikille avoimen pajan harjoitteita voi soveltaa kaiken ikäisille.

Arkkitehtuurikokemuksessa on kyse ihmisen ja ympäristön välisestä vuorovaikutuksesta, jossa aisteilla on merkittävä rooli. Työpajassa tehtiin havaintoja arkkitehtuurista kaikilla aisteilla ja erilaisia aistimisen apuvälineitä käyttäen.

Liikkeelle! Oppimista arkiympäristössä ja yhteisöllisessä mediassa

Järjestäjänä Heureka ja vetäjinä projektisuunnittelija Heli-Maija Nevala ja Heureka-opettaja  Liisa Rantamäki. Pajan kohderyhmänä yläkoulun ja lukion opettajat, myös ammatillisen toisen asteen opettajat ja muut oppimisympäristöistä kiinnostuneet.

Liikkeelle! -toimintamallissa arkiympäristö otetaan oppimisen lähtökohdaksi minkä tahansa oppiaineen opetuksessa. Ympäristöä tutkitaan esimerkiksi luonnontieteiden, taiteen ja yhteiskunnan näkökulmista. Yhteistyötä tehdään eri oppiaineiden välillä ja koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden ja päättäjien kanssa. Oppiminen ja yhteistyö jatkuvat verkossa, yhteisöllisessä Liikkeelle! -oppimisympäristössä, joka julkaistaan tammikuussa 2011. Lisätietoa: www.liikkeelleymparisto.fi

Samaan aikaan toisaalla – näyttelyn ja tarinan keinoin kohti kestävää tulevaisuutta 

Järjestäjänä Communicating the Baltic -COBWEB –hanke, vetäjinä ympäristökasvattajat Matti Ovaska ja Johanna Sunikka. Pajan kohderyhmänä yläkoulun, lukion ja ammatillisten aineiden opettajat.

Työpajassa tutustuttiin toiminnallisesti ”Samaan aikaan toisaalla” –näyttelyn maailmaan, tehtiin draamaharjoitus sekä keskusteltiin näyttelyn käytöstä opetuksessa. "Samaan aikaan toisaalla" on kestävää kehitystä edistävä kiertävä näyttely, joka toteutetaan yhtenä tuloksena Communicating the Baltic -COBWEB –hankkeessa.

Din egen närmiljö

 

Verkstadens arrangör Natur och Miljö, ledare miljöfostrare Maria Aroluoma.

 

I verkstaden prövades på olika metoder för att undersöka, skydda och påverka närmiljön samt väcka barns och ungdomars känsla för miljön. Deltagarna fick tips om hur temat har förverkligats i olika skolor och daghem. Även närmiljöprojekt för deltagarnas egna skolor eller daghem planerades.Iltajuhla 7.10.

Ympäristökasvatuspäivien perinteisessä iltajuhlassa juhlistettiin tällä kertaa myös Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran 20-vuotissyntymäpäiviä. Onnittelupuheissa muisteltiin menneitä ja toivotettiin onnea tulevaan.

Riitta Nykäsen onnittelupuhe

Anna-Liisa Kiiskisen onnittelupuhe

Tuttuun tapaan iltajuhlassa jaettiin myös vuosittaiset Ympäristökasvatuksen ruusut ansioituneesta ympäristökasvatustyöstä. Tällä kertaa ruusut menivät Metsämörritoiminnalle sekä ympäristökasvattaja Annukka Alpille. Lehdistötiedote valintaperusteluineen


Pääseminaari 8.10.

Lasten tilat kaupungissa
Minna Ruckenstein, erikoistutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Minna Ruckenstein puhui lapsuudesta, lasten tiloista sekä lapsuuskäsityksistä ja niiden muuttumisesta. Teknologian kehittyminen ja virtuaalimaailma ovat muuttaneet lasten tiloja, leikkejä ja ajankäyttöä merkittävästi lyhyessä ajassa.

Yhteisöllinen näkökulma ympäristövastuulliseen toimintaan: ihmisten kaupunki mahdollistajana

Eva Heiskanen, tutkimusprofessori, Kuluttajatutkimuskeskus

 

Eva Heiskasen puheenvuorossa kuvattiin ympäristövastuullisen toiminnan haasteita ja mahdollisuuksia sosiaalisesta näkökulmasta. Yhteistoiminnan avulla yksilönkin vaikuttamismahdollisuudet kasvavat kun ollaan sitoutuneita samoihin päämääriin, tietoa ja tukea on tarjolla, motivoidaan, kannustetaan ja näytetään esimerkkiä.

Lasten ja nuorten kaupunki – onko osallisuus omassa elinympäristössä mahdollista?

Sanna Koskinen, vuorovaikutussuunnittelija, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus

 

Sanna Koskinen esitteli lasten ja nuorten osallisuuteen liittyviä haasteita ja keinoja niiden kiertämiseksi. Aito osallisuuden ja vaikuttavuuden kokemus tarjoaa lapsille ja nuorille voimaantumisen tunteen joka puolestaan synnyttää halun olla mukana ja kantaa vastuuta.

4V-hanke

Katja Viberg esitteli kolmivuotisen 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin -hankkeen tähänastista taivalta sekä jo valmistuneita ja tulossa olevia materiaaleja erityisesti kestävän kehityksen kasvatuksen osalta.

Ekotuki-hanke

Silja Sarkkinen esitteli Ekotukitoimintaa, joka on levinnyt Helsingin kaupungin virastoista jo muihinkin Suomen kuntiin sekä Viroon.Työpajat 8.10.


Kevein askelin – käytännön työkaluja kestävän kulutuksen opettamiseen Valokuvia pajasta 


Järjestäjinä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu ja WWF, vetäjinä ympäristökasvattajat Anu Kaila ja Essi Aarnio-Linnanvuori. Kohderyhmänä peruskoulun opettajat sekä muut kiinnostuneet.


Työpajassa tarjottiin käytännönläheisiä ideoita ja valmiita materiaaleja kestävän kulutuksen opetukseen. Tehtiin tutkimusretken ruokakauppaan, havainnoitiin kaupallisuutta kaupunkitilassa sekä tutustuttiin Ympäristökoulun toiminnalliseen Kadotetut varat -näyttelyyn, jossa syvennytään tuotteiden alkuperään ja elinkaareen. Lisäksi perehdyttiin WWF:n Naturewatch ostoksilla - opetusmateriaalin käyttöön.


Kestävän kehityksen ohjelma – tavoitteita, toimintaa ja tuloksia


Järjestäjänä 4V - Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin –hanke, vetäjinä ympäristökasvattajat Annukka Luomi ja Laura Virta. Kohderyhmänä päiväkotien ja peruskoulujen henkilökunta.

 

Pajassa tutustuttiin 4V-hankkeen tuottamiin kestävän kehityksen käsikirjoihin, jotka sisältävät selkeän mallin koulun tai päiväkodin kestävän kehityksen ohjelman laatimiseksi ja toteuttamiseksi. Tehtiin roolipeliharjoitus, jonka pohjalta keskusteltiin ja vaihdettiin ideoita kestävän kehityksen työn aloittamisesta omassa toimipisteessä.


Puistokävely Kaisaniemen puistoon


Järjestäjänä Helsingin kaupungin rakennusviraston katu- ja puisto-osasto, vetäjänä projektipäällikkö ja hortonomi Elina Nummi.


Kaikille kiinnostuneille avoimessa pajassa luotiin opastettu retki historialliseen Kaisaniemen puistoon. Aluksi tutustuttiin opastamiseen ja sen merkitykseen ympäristökasvatuksessa. Pajalaiset saivat ryhmittäin materiaalia puiston kasveista, patsaista, historiasta, ympäröivistä rakennuksista ja muista elementeistä. Lopuksi vedettiin puistokävely, johon kukin ryhmä antoi oman panoksensa. Pajan teemoihin voi tutustua myös Vihreät sylit – Kävelyretkiä Helsingin puistoihin –kirjassa.


Innostavat viestit – ympäristötyön edistäminen työyhteisössä


Järjestäjänä Ekotukitoiminta – yhteistä työtä ympäristön hyväksi –hanke ja vetäjänä projektikoordinaattori Silja Sarkkinen.


Pajassa etsittiin menetelmiä työyhteisön sitouttamisen, innostamisen, kannustamisen ja motivoinnin
työkalupakkiin. Samalla sekä annettiin että saatiin eväitä omaan jaksamiseen.


Ekotuki-työpaja


Järjestäjänä Ekotukitoiminta – yhteistä työtä ympäristön hyväksi –hanke, vetäjinä projektiasiantuntija Kaisa Pajanen ja projektisihteeri Pirita Kuikka.


Ekotukitoiminta on Helsingin kaupungin luoma toimintamalli ympäristövastuullisuuden lisäämiseksi työpaikoilla ja henkilöstön keskuudessa. Työyhteisöihin nimetään ja koulutetaan ekotukihenkilöitä, jotka opastavat ja kannustavat työtovereitaan ympäristötyöhön. Pajassa tutustuttiin, miten työpaikan ekoarki tehdään. Lisätietoja: www.eco-support.net


Osallistavaa kaupunkisuunnittelua lasten ja nuorten kanssa

Järjestäjänä Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus, vetäjänä vuorovaikutussuunnittelija FT Sanna Koskinen ja Juha-Pekka Turunen Kaupunkisuunnitteluvirastosta. Kohderyhmänä opettajat, kaupunkisuunnittelun ammattilaiset ja muut kiinnostuneet.

 

Työpajassa tarjottiin konkreettisia ideoita ja menetelmiä lasten ja nuorten kanssa suunnitteluun. Pajassa tutustuttiin teemaan erilaisten esimerkkien ja keskustelun kautta sekä itse erilaisia suunnittelumenetelmiä kokeilemalla.


Kokemuksellinen kaupunki Valokuvia pajasta 

 

Järjestäjänä ja vetäjänä esitystaiteilija, kirjailija ja kokemuksellisen kaupungin konsultti Meiju Niskala.

Pajan kohderyhmänä kaikki jotka ovat kiinnostuneet ajattelemaan julkista tilaa kokemuksellisena paikkana ja luovana käyttöliittymänä maailmaan.


Työpajassa koettiin kaupunkia uusista näkökulmista ja tehtiin harjoitteita mm. taiteen, psykomaantieteen ja filosofian alueilta arjen huvipuiston löytämiseksi.


Miljöjournalisten


Verkstadens arrangör Natur och Miljö och ledare miljöfostrare Maria Aroluoma.

 

Verkstaden handlade om hur man kan utnyttja miljöjournalistik i undervisningen inom många olika ämnen. Det nya läromedlet Miljöjournalisten gav inspiration: via olika teman och uppgifter kan man ge elever nya verktyg för att förstå och rapportera om miljöfrågor.

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä