Kirjan sisältö

 

Kirjan ohjeita ja malleja voi soveltaa monella tavalla. Alla esitellään sisällön pääpiirteitä luvuittain. Lisäksi havainnollistaa neljä erilaista polkua, joista lukija valitsee haluamansa.

 

Työkalut ja toimintaohjeet, luku 2

Luvun 2 työkaluja käytetään apuna kestävän asumisen kehittämisessä, nykytilan katselmoinnissa ja ohjelmatyössä. Työkalut ja toimintaohjeet jakautuvat kolmeen pääteemaan:


• Asukasosallisuus ja viihtyisyys, 2.1

• Ympäristöasiat asuinkiinteistöissä, 2.2

• Kestävän asumisen tukiprosessit, 2.3

 

Jokainen pääteemaa esittelevä luku sisältää


• taustatietoa aiheesta

• katselmoinnin raporttilomakkeen

• yleisiä päämääriä

• mittariehdotuksia

• tarkistuslistoja

• listoja hyvistä käytännöistä.

 

Yllä mainittuja työkaluja voi käyttää yksittäin tai teemakokonaisuuksina. Päämäärät kertovat, mihin kunkin osateeman toteuttamisella pyritään. Mittariehdotukset ja tarkistuslistat luovat yleisen rungon arvioinnille ja kehittämiselle. Niitä voi täydentää oman yhtiön erityistarpeiden mukaan. Yksittäisiä kohtia voi muokata yhtiölle sopiviksi, jos esimerkiksi hallinnolliset ominaispiirteet poikkeavat oletetusta lähtökohdasta.

 

Tarkistuslistat ja raporttilomakkeet ovat tämän työkalupakin keskeisimpiä työkaluja. Niihin koottujen tietojen avulla arvioidaan omaa toimintaa ja tehdään nykytilan alkukatselmukset.

 

Kestävän kehityksen ohjelma ja

ympäristöohjelma, luku 3

Luvussa esitellään prosessi, jonka mukaan vuokrataloyhtiö voi rakentaa kestävän kehityksen ohjelman tai ympäristöohjelman.

 

Hyvät käytännöt, luku 4

Hyvät käytännöt ovat esimerkkejä siitä, miten kestävää asumista on toteutettu onnistuneesti eri puolilla Suomea. Niitä voi käyttää vinkkeinä yhtiön toimintaa suunniteltaessa ja kehitettäessä.

 

Keskeiset käsitteet

Luvusta löytyy työkalupakin keskeisten termien määritelmät kirjoittajien näkemyksen mukaan. Osa niistä on otettu laatu- ja ympäristö johtamisen käsitteistöstä.


 

Kaavio 2. Työkalupakin käyttövaihtoehdotPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä