2.1.3. Yhteiset tilat ja piha-alueetTaloyhtiön yhteiset tilat ja alueet ovat kiinteä osa asukkaiden päivittäistä elinympäristöä ja hyvinvointia. Ne toimivat myös käyntikorttina muille. Viihtyisyys ja turvallisuus perustuvat paljolti siisteyteen ja käytettävyyteen.1 Jaettu tila on paikka, jossa voi syntyä yhteisöllisyyttä, mikäli myös sosiaalinen ympäristö tukee sitä.


Tutkimusten mukaan yhteisöllisyys on vahvistunut selvästi kaupunkipihojen saneerauksen myötä. Tällaisia tutkimuksia on tehty Ruotsissa ja Tanskassa. Yhteisöllisyys vahvistui sekä prosessin aikana että sen jälkeen. Elämisen painopiste siirtyi asunnosta pihalle ja sosiaaliset suhteet paranivat. Enää ei tunnettu yhteenkuuluvuutta vain omaan kotiin vaan myös piha-alueeseen.2


Asukkailla pitää olla selkeä tieto siitä, mikä osa pihojen ja yhteisten tilojen hoidosta kuuluu heille ja mikä taas huolto- ja siivousyhtiöille. Myös mahdolliselle kerhotilalle kannattaa laatia käyttösäännöt yhdessä asukastoimikunnan kanssa. Tästä seuraa asukkaiden sitoutumista ja alueen viihtyisyyttä – ja mahdollisesti myös kustannussäästöjä yhtiölle.3


Etenkin korjaus- ja hoitotöitä suunniteltaessa kannattaa miettiä, miten asukkaiden ääni saadaan kuuluviin. Vaikutusmahdollisuudet varmistetaan onnistuneella, oikea-aikaisella ja vuorovaikutuksellisella viestinnällä, mahdollisuuksilla osallistua ja lopulta tuloksilla. Tämä tukee asukkaiden luottamusta ja tyytyväisyyttä yhtiön toimintaa kohtaan.


_______________________________________________________

1 Kuusiniemi P., Sarlin O, Sopanen M.: Helsinkiläinen kerrostalopiha. Helsingin
kaupunginsuunnitteluviraston julkaisuja 2007:5. Edita Prima Oy 2007.
2 Mansikka M.: Pihoja ihmisille – Kivikorttelien vihreät keitaat. Multikustannus 2006.
3 Mähönen K., ympäristöasiantuntija, VVO-yhtymä Oyj., henkilökohtainen tiedonanto puhelimitse 5.3.2009.


 


• Asumisviihtyisyyden lisääminen
• Asukasdemokratian toteutuminen
• Ilkivallasta koituvien kustannusten vähentäminen
• Asumisen turvallisuuden parantuminen

• Asukaskyselyiden tulokset viihtyisyyden ja yhteisten tilojen kehittämistä käsittelevien tietojen osalta
• Muu asukkailta saatu palaute, joka koskee yhteisiä tiloja ja piha-alueita
• Toimenpiteisiin johtaneen yhteisiä tiloja ja piha-alueita koskevan asukas palautteen osuus / v
• Piha-alueiden vihersuunnitelman toteutuminen
• Pihatalkoiden määrä / vuokranmääritysyksiköiden määrä / v
• Asukkaiden hoitamien viheralueiden säästöt hoitokuluissa / v
• Asukkaiden hoitamien lumitöiden säästöt hoitokuluissa / v
• Kerhotilojen käyttökerrat / kk (asukastoimikunnat raportoivat)
• Talopesulan käyttöaste


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä