2.1.4. Asumisen turvallisuusTurvallisuuden tunne on ihmisen perustarve. Vuokrataloyhtiö voi vaikuttaa ihmisten kokemaan turvallisuuteen teknisin ja hallinnollisin keinoin. Tekniset keinot liittyvät paljolti


• velvoittavien lakien noudattamiseen
• huolelliseen pelastussuunnitelman laatimiseen ja ylläpitämiseen sekä
• valaistus- ja lukitusratkaisujen toteuttamiseen.


Turvallisuustyöhön kuuluu myös piha-alueiden kunnosta huolehtiminen niin, että pihan rakenteet ja olosuhteet eivät aiheuta vaaraa. Käytännössä tämä kulminoituu talvisin liukkauden torjumiseen. Hallinnollisista keinoista myös asukasosallisuuden tavoitteellinen kehittäminen taloyhtiössä kasvattaa yksilön turvallisuuden kokemusta.


Taloturvallisuuden keskeisenä lähtökohtana on pelastussuunnitelma ja talosuojelutyö. Pelastussuunnitelmien laatimisessa asukasvaihtuvuus ja erilaiset ihmisryhmät vaativat erityistä huomiota. Pelastussuunnitelmien yhteystiedot pääsevät helposti vanhenemaan sellaisissa taloissa, joissa asukasvaihtuvuus on kohtuullisen suuri. Taloissa asuvien vajaakuntoisten henkilöiden, kuten vanhusten ja liikuntavammaisten, nopea poistuminen hätätilanteissa tulisi kuitenkin turvata.1, 2


Suuri osa tapaturmista sattuu kotona. Kansallisen uhritutkimuksen mukaan kotona sattui yli 300 000 tapaturmaa vuonna 2009. Asukkaat voivat ehkäistä onnettomuuksia pienillä toimenpiteillä. Kodin laitteiden kunto vaikuttaa merkittävästi asumisen turvallisuuteen. Televisio-, pesukone- ja muut sähkölaitepalot aiheuttavat vuosittain huomattavia kustannuksia.


Asukkaat tulisi saada kiinnostumaan kodin turvallisuusasioista ja talosuojelusta. Sitä voidaan edistää uusin innostavin keinoin, esimerkiksi turvallisuustapahtumalla. Lopulta osallisuuden ja yhteisöllisyyden tunteen syntyminen on kiinni toki asukkaista itsestään, mutta yhtiö toimii asukasdemokratian ja -osallisuuden rakenteiden ylläpitäjänä ja kehittäjänä.


 

____________________________________________________

Lähde: Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003).

1 Villo P., koulutuspäällikkö, Asukasliitto ry. Henkilökohtainen tiedonanto, puhelinkeskustelu 28.11.2008.
2 Virtanen M., suunnittelija, Suomen pelastusalan keskusjärjestö. Henkilökohtainen tiedonanto, puhelinkeskustelu 28.11.2008.


 


• Asumisen turvallisuuden parantuminen
• Asumisviihtyisyyden lisääminen
• Asukasdemokratian toteutuminen

• Turvallisuustyöhön varatut resurssit /
kokonaisasukasmäärä / v
• Henkilökunnan asumisen turvallisuuteen liittyvän koulutuksen määrä / v
• Talosuojeluhenkilöiden saama koulutus / v
• Vuokranmääritysyksiköiden, joissa talosuojelukoulutuksen saanut asukas, osuus
• Asukaskyselyiden tulokset turvallisuutta käsittelevien tietojen osalta
• Piha-alueiden liukkaudesta tehdyt ilmoitukset / v
• Ilmoitettujen yhteisissä tiloissa ja piha-alueilla tapahtuneiden tapaturmien määrä (esim. liukastumiset) / v
• Ilkivallasta tehtyjen ilmoitusten määrä / v
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä