2.3.2. ViestintäViestinnällä tarkoitetaan laajasti ottaen kaikkea yrityksen ulkoiseen ja sisäiseen tiedottamiseen liittyviä asioita. Viestinnällä on tärkeä rooli myös asukasdemokratian toteutumisessa ja asukastyytyväisyyden kasvattamisessa.

Ulkoisen viestinnän kautta kerrotaan etenkin yrityksen imagosta ja identiteetistä.

Tärkeää on myös tapahtumista uutisoiminen. Jos yhtiöllä on kestävän kehityksen ohjelma tai ympäristöohjelma, siitä kannattaa kertoa myös ulkoisille sidosryhmille. Onnistuminen ohjelmassa on uutinen, joka kannustaa muitakin ponnistelemaan kestävämmän asumisen puolesta.

 

Viestinnän tulee olla johdonmukaista, selkeää ja asiallista. Sitä pitää kehittää järjestelmällisesti, jotta kaikki tarvittava tieto on helposti kaikkien ulottuvilla ja jotta yritys näyttäytyisi haluamallaan tavalla henkilöstölle, asukkaille, omistajille ja myös julkisuudessa. Henkilökunnan sisäisestä tiedonkulusta huolehtiminen takaa arjen sujuvuuden ja motivoi tulokselliseen työskentelyyn. Se on myös toiminnan kehittämisen edellytys. Henkilöstöviestintä edistää avointa yrityskulttuuria. Esimerkiksi henkilöstö- ja tiimipalaverit tarjoavat foorumin, jossa henkilökunta voi jakaa ajatuksiaan ja keskustella johdetusti yhteisistä asioista.

 

Toimivan palautejärjestelmän merkitys kasvaa yhtiön koon mukana. Viestin kulkeminen asukkailta tai henkilöstöltä yhtiön kaikkien portaiden läpi on haasteellista erityisesti yhtiössä, jossa toimintoja on ulkoistettu. Siinä auttaa yhteisesti sovittu palautejärjestelmä, joka yhdenmukaistaa palautteen käsittelykäytännön.

 

Asukkaille suunnatun tiedottamisen tärkeimpiä välineitä ovat usein asukaslehti sekä asukasopas uusille asukkaille. Näiden kahden perusviestintävälineen lisäksi yhtiöt tiedottavat asukkaille ilmoitustaululla, kirjeitse, erilaisin tilaisuuksin ja yhä enemmän verkkosivujen kautta. Asukastilaisuuksilla, joissa on mukana edustus myös vuokrataloyhtiöstä, on keskeinen asema viestinnän kannalta. Asukastilaisuuksien järjestäminen on tärkeää sekä asukkaille että yhtiölle; vain kasvokkain voidaan käydä välitöntä keskustelua.

 

Suoran viestinnän lisäksi vuokrataloyhtiöillä on käytettävissään epäsuoria viestintäkeinoja. Ympäristöekspertit, turvallisuuspäälliköt ja asukastoimikunnat ovat myös merkittävä viestintäkanava asukkaiden ja yhtiön välillä. He ovat muita asukkaita useammin tekemisissä yhtiön henkilökunnan kanssa, ja heidän koulutukseensa tulee ottaa mukaan myös viestintä.

 

Viestinnän laatuun kannattaa panostaa. Viestintä on tärkeä osa yrityskuvaa ja yhtiö joutuu kilpailemaan muun viestitulvan kanssa asukkaiden huomiosta. Viestinnän määrä ja monimuotoisuus näyttävät kulkevan käsi kädessä tyytyväisyyden kanssa – mitä enemmän ja monipuolisempaa asukasviestintä on, sitä tyytyväisempiä siihen ollaan.1

 

Asumisen jokapäiväisen arjen rutiineiden lisäksi asukkaiden tulisi saada tietoa etenkin ajankohtaisten asioiden etenemisestä. Tiedottamisen oikea-aikaisuus korostuu erityisesti sellaisten huoltotöiden ja korjausten yhteydessä, joista voi aiheutua häiriöitä asumiselle tai pihapiirin viihtyisyydelle.2

 

Hyvä viestintä kiteytettynä

  • Huolella suunniteltua
  • Tavoitteellista
  • Avointa
  • Vuorovaikutteista
  • Riittävää
  • Kohderyhmälle räätälöityä
  • Helposti ymmärrettävää
  • Asian ydin esitellään lyhyesti ja kohderyhmän näkökulmasta mielenkiintoisesti

 

_______________________________________________________

1 Suomen isännöintiliitto ry.: Vaikuttaminen ja viestintä

taloyhtiössä. Verkkodokumentti 2008. www.isannointiliitto.fi/tutkimukset/viestinta/. Luettu 4.2.2009.

2 Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus: Yhteishallinto ja toimiva vuokra-asuminen. Edita Prima Oy 2008.


 


• Tarkoituksenmukainen tiedonkulku

• Hyvä imago

• Asiakastyytyväisyys

• Henkilöstön työtyytyväisyys

• Asukaskyselyn tulokset viestinnän onnistumisen osalta

• Viestinnän määrä (asiakastiedotteet, asiakasjulkaisut)


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä