3.9. Ohjelman toteutus, seuranta

ja jatkuva parantaminenKun yhtiö on täyttänyt ohjelmalomakkeen ja tehnyt kaikki siihen liittyvät päätökset, on aika panna sovitut toimenpiteet käytäntöön ja juurruttaa kestävän kehityksen ohjelma osaksi yhtiön toimintakulttuuria. Kestävän kehityksen tai ympäristöohjelman toteutumista seurataan vuosittain suoritettavissa arvioinneissa. Arvioinnin ideana on vastata kysymyksiin: Mihin suuntaan lähtötilanteesta on edistytty? Ovatko toimenpiteet vaikuttaneet toivotusti? Onko asetettuja tavoitteita ja päämääriä saavutettu?


Arviointien apuna käytetään ohjelmassa sovittuja mittareita sekä tarkistuslistoja,

jotka liittyvät ohjelman osa-alueisiin. Käytännössä arvioinnin voi tehdä esimerkiksi

kestävän kehityksen työryhmä tai ympäristövastaava, joka esittelee arvioinnin tulokset yhtiön johdolle. Ohjelmassa sovitut vastuutahot toimittavat tarvittavat tiedot arvioijalle.


Yhtiön johto tai ohjelmatyöryhmä sopii arviointien tarkemmat ajankohdat. Järkevintä on tehdä arviointi, ennen kuin laaditaan yhtiön taloussuunnitelma ja kestävän kehityksen raportti tai ympäristöraportti. Näin arvioinnnista saatuja tietoja voidaan käyttää parhaiten hyväksi seuraavan vuoden taloutta ja ohjelman päivitystä suunniteltaessa.


Jatkuvan parantamisen periaatteena on, että ohjelmaa täydennetään uusilla osa-alueilla, tavoitteilla ja toimenpiteillä säännöllisesti. Kun arvioinnissa todetaan, että joitakin tavoitteita on saavutettu, niitä voi kiristää, tai ohjelmaan voi ottaa mukaan uusia, aiemmin huomiotta jääneitä osa-alueita. Tässä ovat apuna toteutetut alkukatselmukset. Niissä on todennäköisesti mukana teemoja, jotka eivät ole mukana ohjelman ensimmäisessä versiossa. Samalla sitoudutaan ainakin ylläpitämään saavutettu taso, vaikka painopisteet vaihtuisivat. Tarvittavat muutokset ja uudet toimenpiteet merkitään seuraavan kauden ohjelmaan ohjelmalomaketta käyttäen. Mikäli realistisia tavoitteita ei ole saavutettu, on

mietittävä uusia, tehokkaampia toimenpiteitä, jotta työssä onnistuttaisiin.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä