Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy - ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä, tulevaisuutta turvaavia tekoja.

Kierrätyskeskuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä välitöntä ja välillistä syrjintää sekä häirintää. Tämä suunnitelma on laadittu tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain asettamien velvoitteiden mukaisesti. Sillä viestitään sitoutumista työpaikan yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon suunnitelmalliseen edistämiseen ja syrjinnän ehkäisyyn.

Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvään syyn perusteella.

Perustuslaki, tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki ja työsopimuslaki velvoittavat toimenpiteisiin tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun edistämiseksi ja syrjinnän ja häirinnän poistamiseksi. Lainsäädännössä asetettujen velvoitteiden toteuttamisen ohella Kierrätyskeskuksen tavoitteena on aidosti monimuotoisen, tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen työyhteisön rakentaminen.

Kierrätyskeskuksessa kaikki työntekijät ovat tasavertaisia riippumatta henkilökohtaisista ominaisuuksista ja taustasta. Annamme kaikille yhtäläisen oikeuden olla arvostettu työyhteisön jäsen.

Kierrätyskeskuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma koskee koko henkilöstöä huomioiden myös Kierrätyskeskuksen vapaaehtoiset. Suunnitelma antaa suuntaviivat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelma sisältää tasa-arvolain mukaisen tasa-arvoselvityksen.

Sen lisäksi yhdenvertaisuutta on käsitelty ennen muuta seuraavien syrjintäperusteiden osalta: suunnitelmaan on kirjattu tavoitteet ja toimenpiteet yhdenvertaisuuden ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi sekä suunnitelma niiden toteuttamisesta, vastuuhenkilöistä ja seurannasta.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen johto on hyväksynyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman ja sitoutunut omalta osaltaan suunnitelman toteuttamiseen.

Kierrätyskeskus seuraa suunnitelman toteutumista ja kehittää toimintaansa tämän pohjalta. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on voimassa 1.1.2017 - 31.12.2018. Sen toteutumista arvioidaan yhteistyöelimissä sekä johtoryhmässä vuositasolla. Suunnitelma päivitetään 15.12.2018 mennessä. Sitä voidaan päivittää myös sen voimassaoloaikana, jos tarvetta ilmenee.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä